Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

POPLAVE, BUJICE, JAKE KIŠE, OLUJE - ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE

Poplave, bujice, jake kiše, oluje...

Jake kiše i oluje, nabujale reke i poplave, pa odroni i klizišta (i još mnogo toga) predstavljaju (već nekoliko dana) svakodnevne slike elementarne nepogode, čiji su rizici i pretnje ili posledice po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da - njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.

Republika Srbija obezbeđuje jedinstven sistem zaštite i spasavanja, u skladu sa Zakon o vanrednim situacijama i drugim propisima, kao i programima, planovima i drugim dokumentima koji se odnose na zaštitu i spasavanje i civilnu zaštitu.

 

Zakonom su proklamovana NAČELA ZAŠTITE I SPASAVANJA:

Načelo prava na zaštitu

 • Svako ima pravo na zaštitu od nesreća i katastrofa prouzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.
 • Zaštita i spasavanje ljudskih života - ima prednost nad svim drugim zaštitnim i spasilačkim aktivnostima.

Načelo solidarnosti

 • Svako učestvuje u zaštiti i spasavanju u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.

Načelo javnosti

 • Podaci o opasnostima i delovanju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugih subjekata zaštite i spasavanja su - javni.
 • Organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave -moraju obezbediti da stanovništvo, na području koje može pogoditi elementarna i druga nesreća - bude obavešteno o opasnosti.

Načelo preventivne zaštite

 • Organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave i druga pravna lica prilikom obezbeđenja zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, prioritetno sprovode preventivne mere zaštite u skladu sa svojim nadležnostima.

Načelo odgovornosti

 • Svako fizičko i pravno lice je, u skladu sa zakonom, odgovorno za sprovođenje mera zaštite i spasavanja od nesreća i katastrofa izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.

Načelo postupnosti pri upotrebi snaga i sredstava

 • U zaštiti i spasavanju - koriste se prvo snage i sredstva sa teritorije jedinice lokalne samouprave.
 • U slučajevima kada zbog obima nesreće odnosno ugroženosti, snage i sredstva sa teritorije jedinice lokalne samouprave nisu dovoljne - nadležni organ obezbeđuje upotrebu snaga i sredstava sa teritorije Republike Srbije.
 • Policija i Vojska Srbije - upotrebljavaju se za zaštitu i spasavanje - ako raspoložive snage i sredstva nisu dovoljne.
 • Civilna zaštita, kao deo sistema zaštite i spasavanja, organizuje se i priprema u miru i ratu, u skladu sa Dopunskim protokolom I iz 1977. godine uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata iz 1949. godine, i drugim pravilima međunarodnog humanitarnog prava.
  Civilna zaštita kao deo sistema zaštite i spasavanja je - humanitarna i nevojna aktivnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju.
  Civilna zaštita koristi međunarodni znak raspoznavanja: ravnokraki trougao plave boje na narandžastom polju.

 

 Subjekti sistema zaštite i spasavanja su:

1) organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave;

 • Narodna skupština (član 9. Zakona)
 • Vlada (član 10. Zakona)
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova (član 11. Zakona)
 • Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije (član 12. Zakona)
 • Ministarstva, drugi organi i posebne organizacije (član 13. Zakona)
 • Autonomna pokrajina, preko svojih organa (član 14. Zakona)
 • Jedinica lokalne samouprave , preko svojih organa (član 15. Zakona)

2) privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici (čl. 16. – 20. Zakona);

3) građani, grupe građana, udruženja, profesionalne i druge organizacije (čl. 21. – 29. Zakona).

 

RUKOVOĐENJE u vanrednim situacijama (kao usmeravanje pojedinaca, delova sistema i sistema zaštite i spasavanja prema ostvarivanju postavljenih ciljeva)

 • za teritoriju autonomne pokrajine - pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ autonomne pokrajine;
 • za teritoriju upravnog okruga - okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje Republički štab za vanredne situacije;
 • za teritoriju opštine - opštinski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština opštine.

 

Shodno Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu - Podaci potrebni za efikasno sprovođenje odbrane od poplava, uključujući i nazive pravnih lica koja sprovode odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, imena rukovodilaca odbrane od poplava i drugih odgovornih lica za sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, nazive sektora i deonica, zaštitne vodne objekte, štićena poplavna područja, melioraciona područja, objekte sistema za odvodnjavanje, kriterijume i uslove za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, merodavne vodomere (hidrološke stanice) i meteorološke stanice i punktove za osmatranje ledenih pojava, utvrđeni su OPERATIVNIM PLANOM ZA ODBRANU OD POPLAVA - ZA 2014. GODINU.

 

 Zaštita i spasavanje od poplava i nesreća na vodi i pod vodom

Zaštita i spasavanje od poplava i nesreća na vodi i pod vodom, podrazumeva - sprovođenje zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara koji mogu biti ugroženi poplavama izazvanim izlivanjem reka iz korita, bujičnim vodama, ledenim barijerama, podzemnim vodama, kao i oštećenjem ili rušenjem brana, nasipa, jalovina i drugih vodozaštitnih objekata i drugih nesreća na vodi i pod vodom;

 

Zaštita i spasavanje od poplava i drugih nesreća na vodi i pod vodom obuhvata:

 • planiranje, izgradnju, održavanje i ojačavanje oštećenih objekata za zaštitu od poplava,
 • osmatranje i izviđanje stanja vodostaja,
 • uzbunjivanje,
 • planiranje i sprovođenje evakuacije stanovništva i materijalnih dobara iz ugroženih područja,
 • planiranje i obezbeđenje prevoženja i prelaza preko reka i jezera,
 • odstranjivanje vode iz poplavljenih objekata,
 • pronalaženje i izvlačenje nastradalih i utopljenih,
 • zbrinjavanje ugroženog stanovništva i
 • saniranje posledica izazvanih poplavama.

 

Republički hidrometeorološki zavod i nadležni republički i pokrajinski organ za vodoprivredu i javna vodoprivredna preduzeća, shodno izveštajima i prognozama - obaveštavaju nadležnu službu i nadležne štabove za vanredne situacije o nivoima vodostaja, proglašenoj fazi odbrane, razvoju situacije i merama koje se preduzimaju.

Ukoliko je odbrambena linija ugrožena dugotrajnim visokim vodostajem ili dođe do prevazilaženja kritičnog vodostaja za koji je odbrambeni sistem dimenzionisan - nadležni štab za vanredne situacije preduzima mere neposredne odbrane od poplava i predlaže proglašenje vanredne situacije.

Nadležni štab za vanredne situacije može se uključiti u aktivnosti zaštite od poplava i pre proglašenja vanredne situacije - ako je na osnovu procenjenog rizika to potrebno.

 

 Prva i medicinska pomoć

Organizacija i sprovođenje prve pomoći, u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća, obuhvata sve oblike prve pomoći, samopomoći i uzajamne pomoći i zbrinjavanje povređenih i obolelih.

U pružanju prve pomoći - kao nosioci - učestvuju ekipe Crvenog krsta Srbije, Gorske službe spasavanja Srbije, nadležna služba, jedinice civilne zaštite i (u okviru lične, uzajamne i kolektivne zaštite) - građani.

Organizacija i sprovođenje medicinske pomoći obuhvata - sve oblike medicinske pomoći ugroženom i postradalom stanovništvu na području zahvaćenom elementarnom nepogodom i drugom nesrećom, koju pružaju zdravstvene ustanove.

 

Evakuacija

U zavisnosti od stepena opasnosti, i mogućih posledica, evakuacija može biti delimična ili potpuna.

 

Evakuaciji podležu:

 • majke sa decom do 15 godina starosti, odnosno druga lica koja su po zakonu dužna da se staraju o čuvanju i negovanju maloletnika mlađih od 15 godina;
 • trudnice;
 • bolesna lica, lica sa posebnim potrebama i druga lica kojima je neophodna tuđa pomoć i nega;
 • lica mlađa od 16 godina i starija od 65 godina (muškarci), odnosno 60 godina (žene).

 

Odluku o obimu evakuacije i kategorijama stanovništva koje se evakuiše donosi - organ koji naređuje evakuaciju.

Evakuaciju stanovništva unutar područja jedinica lokalne samouprave naređuje - štab za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave.

Evakuaciju sa područja jedne jedinice lokalne samouprave na područje drugih jedinica lokalne samouprave naređuje - Republički štab za vanredne situacije.

Lica sa područja za koje je naređena evakuacija - obavezna su da postupaju u skladu sa naredbom o evakuaciji.

 

Zbrinjavanje ugroženih i postradalih

Zbrinjavanjem ugroženih, postradalih, izbeglih i evakuisanih lica u vanrednim situacijama neposredno rukovode - štabovi za vanredne situacije i poverenici civilne zaštite, odnosno zamenici poverenika, dok se ne stvore uslovi u kojima će dalju brigu o zbrinjavanju preuzeti nadležni organi.

Služba traženja Crvenog krsta Srbije - vodi evidenciju o žrtvama nesreće, traži lica koja su prijavljena kao nestala usled nesreće, obaveštava članove porodice i nadležne organe i obavlja poslove spajanja porodica koje su razdvojene usled nesreće.

Planiranje zbrinjavanja ugroženih, postradalih, izbeglih i evakuisanih lica u vanrednim situacijama - vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa štabovima za vanredne situacije i u skladu sa Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Vlasnici i korisnici objekata i prostorija u javnoj upotrebi (turističko-ugostiteljski objekti, rekreacioni centri, zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost rehabilitacije, studentski i učenički domovi, škole i dr.), kao i privatni objekti pogodni za smeštaj - dužni su da prime na privremeni smeštaj građane sa ugroženih područja, kada to naloži nadležni štab za vanredne situacije. Naknada za korišćenje ovih objekata i prostorija - isplaćuje se po tržišnim uslovima na dan predaje (bliže propise o naknadi - donosi Vlada).

U izvršavanju zadataka zbrinjavanja ugroženih i nastradalih - učestvuju i sarađuju nadležna služba, Crveni krst Srbije, udruženja i građani. Odlukom gradonačelnika, odnosno predsednika opštine, na predlog štaba za vanredne situacije, poveravaju se Crvenom krstu Srbije određeni poslovi zbrinjavanja, koji su u skladu sa njegovim javnim ovlašćenjima i programskim aktivnostima.

 

Detaljnije videti:

 

Videti i povezane članke:

LJ.M.V.

Objavljeno: 16.05.2014.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>