Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Indeksi potrošačkih cena za april 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 36 od 13.05.2016.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 29 od 06.05.2016.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 14 od 18.05.2016.


Lista najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 32 od 06.05.2016.


Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 113 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 10 od 13.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 38 od 25.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 58 od 18.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 134 od 31.05.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 37 od 13.05.2016.


Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd u uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 12 od 18.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 37 od 25.05.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 127 od 31.05.2016.


Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 14 od 13.05.2016.


Odluka o dopuni Odluke o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 11 od 13.05.2016.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 5 od 06.05.2016.


Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 13 od 18.05.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 34 od 04.03.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap

"Službeni glasnik RS", broj 4/11, strana: 86 od 28.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 4/12, strana: 30 od 20.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 36 od 13.05.2016.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 26 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 10 od 25.05.2016.


Odluka o obrazovanju Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 18 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 6 od 06.05.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za borbu protiv krijumčarenja duvana

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 14 od 18.05.2016.


Odluka o promeni naziva Visoke tehnološke škole strukovnih studija Šabac

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 10 od 25.05.2016.


Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 30 od 06.05.2016.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 128 od 31.05.2016.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 35 od 18.05.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 45/16 od 06.05.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 11 od 13.05.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-420/2013

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 34 od 18.05.2016.


Pravilnik o aerodromskim naknadama

"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 76 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 36 od 25.05.2016.


Pravilnik o bližim uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode, procese i usluge

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 11 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 3 od 31.05.2016.


Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 22/05, strana: 4 od 08.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/08, strana: 17 od 12.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 11 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 31 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 27 od 25.05.2016.


Pravilnik o Klasifikaciji osnova privremenog ograničenja prava

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 30 od 25.05.2016.


Pravilnik o likvidnosti brokersko-dilerskog društva

PAŽNJA - počinje da se primenjuje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 20 od 13.05.2016.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/16, strana: 1 od 05.05.2016.


Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.


Pravilnik o obrascu prijave za javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 47/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 74 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 19 od 18.05.2016.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 1/10, strana: 3 od 10.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 191 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 126 od 29.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 98 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/16, strana: 1 od 17.05.2016.


Pravilnik o planu udžbenika za stručne predmete u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 6/16, strana: 1 od 17.05.2016.


Pravilnik o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga

"Službeni glasnik RS", broj 89/11, strana: 166 od 25.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 44/12, strana: 4 od 01.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 24 od 13.05.2016.


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 184 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 30 od 06.05.2016.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/15, strana: 54 od 28.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 59 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 38 od 18.05.2016.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 22 od 25.05.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 44/07, strana: 17 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 18 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 243 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 114 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 20 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 43 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 69 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 126 od 31.05.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.


Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 8 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 25 od 25.05.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/14, strana: 3 od 05.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 27 od 25.05.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 27 od 25.05.2016.


Rešenja Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 35 od 13.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 17 od 18.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 10 od 06.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 14 od 25.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje između opština

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 11 od 06.05.2016.


Rešenja o ovlašćenju (Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 14 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 31 od 06.05.2016.


Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 10 od 06.05.2016.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 31 od 25.05.2016.


Rešenja o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 27 od 06.05.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 11 od 06.05.2016.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 34 od 13.05.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti za prenos portfelja neživotnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 14 od 13.05.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bačka Palanka)

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 135 od 31.05.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Obrenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 40 od 25.05.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 37 od 25.05.2016.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 134 od 31.05.2016.


Rešenje o prestanku obavljanja delatnosti izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 26 od 06.05.2016.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 17 od 18.05.2016.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 10 od 13.05.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 10 od 13.05.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 15 od 25.05.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 4 od 13.05.2016.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.


Statut Agencije za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 59/15, strana: 25 od 02.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 125 od 31.05.2016.


Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade (Organizacije OFPS i Organizacije PI)

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 135 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 88 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 437 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 87 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 117 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 64 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 37 od 25.05.2016.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.


Ukaz o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.


Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 80/92, strana: 2788 od 06.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 4 od 06.05.2016.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 3 od 06.05.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 36 od 25.05.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 50 od 18.05.2016.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 45/16, strana: 33 od 06.05.2016.


Javni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima sa teritorije AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 783 od 11.05.2016.


Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 758 od 27.04.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.


Rešenja o davanju lovišta na gazdovanje

"Službeni list APV", broj 30/16, strana: 787 od 17.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 797 od 23.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 765 od 09.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 757 od 27.04.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 748 od 22.04.2016.


Rešenja o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 798 od 23.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 748 od 22.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 819 od 25.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 757 od 27.04.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 775 od 11.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 795 od 23.05.2016.


Rešenja o postavljanju stalnih sudskih prevodilaca

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 799 od 23.05.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 764 od 09.05.2016.


Rešenja o ustanovljenju, izmenama i prestanku ustanovljenja lovišta

"Službeni list APV", broj 26/16, strana: 758 od 27.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 822 od 25.05.2016.


Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika na jeziku nacionalne manjine

"Službeni list APV", broj 30/16, strana: 788 od 17.05.2016.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova sekretara Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 764 od 09.05.2016.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 32/16, strana: 821 od 25.05.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 798 od 23.05.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 29/16, strana: 775 od 11.05.2016.


Cenovnik osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35-16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 1 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 18 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/13, strana: 11 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 9 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.


Cenovnik ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac (prečišćen - sa 57/12)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 35/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 15 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 34 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 18 od 11.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 4 od 26.05.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 6 od 26.05.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 51 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 5 od 22.04.2016.


Odluka o cenovniku osnovnih komunalnih proizvoda i usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 3 od 26.05.2016.


Odluka o cenovniku ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 4 od 26.05.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/16, strana: 19 od 04.05.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata u Skupštini gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 56 od 28.04.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 1 od 07.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka 18, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 24 od 28.04.2016.


Odluka o konačnom broju upisanih birača u birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 25 od 22.04.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 38 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 31 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 40 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 3 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 50 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 20 od 22.04.2016.


Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 16 od 28.04.2016.


Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite

"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 1 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 11 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 29 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 63 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 63 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 15 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 9 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 5 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 41 od 28.04.2016.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 10 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 7 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 39 od 28.04.2016.


Odluka o proglašenju zaštićenog staništa "Veliko blato"

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 42 od 28.04.2016.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 25 od 28.04.2016.


Odluka o upotrebi grba i zastave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 18/03, strana: 645 od 07.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/09, strana: 8 od 17.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 2 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Odluka o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača na teritoriji gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 33/16, strana: 27 od 23.04.2016.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/16, strana: 1 od 23.04.2016.


Plan detaljne regulacije bloka 51 u Novom Beogradu (prva faza)

"Službeni list grada Beograda", broj 31/03, strana: 1220 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/16, strana: 32 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije dela naselja Batajnica - naselje "Šangaj", gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 43/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije dela privredne zone u Vrčinu, GO Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 44/16, strana: 44 od 28.04.2016.


Plan detaljne regulacije sportsko-rekreativne zone "Očaga" u Lazarevcu, gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 47/16, strana: 43 od 28.04.2016.


Plan generalne regulacije za naselje Ugrinovci, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 38/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izborne nadležnosti grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 1 od 22.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 14/96, strana: 325 od 20.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) srednjeg grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 35/03, strana: 1450 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/04, strana: 74 od 01.03.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) Velikog grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 2 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) zastave grada Beograda i grafičkim standardima za njeno prikazivanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/16 - Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave grada Beograda
"Službeni list grada Beograda", broj 8/97, strana: 201 od 14.05.1997.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 48 od 28.04.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Infostan tehnologije"

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 48 od 28.04.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma zdravlja Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 47 od 28.04.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 2 od 26.05.2016.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/16, strana: 6 od 26.05.2016.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 26 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 12 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 20 od 25.04.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 70 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/16, strana: 21 od 22.04.2016.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 1 od 27.04.2016.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 1 od 27.04.2016.


Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu zaštitnika građana za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/16, strana: 1 od 04.05.2016.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/16, strana: 45 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 73 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1176 od 07.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1320 od 19.05.2016.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1221 od 19.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1242 od 28.04.2016.


Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1165 od 07.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1234 od 25.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1241 od 28.04.2016.


Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/16, strana: 1169 od 07.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1234 od 25.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1306 od 11.05.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 139 od 19.05.2016.


Odluka o utvrđivanju cene dnevnih ulaznica za "Dino park" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/16, strana: 1327 od 23.05.2016.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. i 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 467 od 12.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1315 od 19.05.2016.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2016, 2017. i 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1315 od 19.05.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1307 od 11.05.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1237 od 25.04.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1321 od 19.05.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1243 od 28.04.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/16, strana: 1250 od 08.05.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1319 od 19.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1241 od 28.04.2016.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/16, strana: 1313 od 13.05.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena

"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/16, strana: 1327 od 23.05.2016.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1236 od 25.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1324 od 19.05.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1235 od 25.04.2016.


Rešenje o odobravanju raspoređivanja sredstava iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/16, strana: 1236 od 25.04.2016.


Rešenje o određivanju pravnih lica koja su u skladu sa svojom delatnošću osposobljena za zaštitu i spasavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju opasnosti izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/13, strana: 1286 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 212 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1298 od 11.05.2016.


Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1306 od 11.05.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/16, strana: 37 od 28.01.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1302 od 11.05.2016.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/16, strana: 214 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/16, strana: 1303 od 11.05.2016.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/16, strana: 1321 od 19.05.2016.


Izveštaj o ukupnim i konačnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/16, strana: 9 od 01.05.2016.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 18 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 3 od 09.05.2016.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 4 od 09.05.2016.


Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatima za odbornike Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 1 od 09.05.2016.


Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/16, strana: 11 od 01.05.2016.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

"Službeni list grada Subotice", broj 29/16, strana: 1 od 13.05.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 28/16, strana: 7 od 28.04.2016.