Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o metrološkim uslovima za opacimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 20/03, strana: 1 od 09.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Zakon o prigodnom kovanom novcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
"Službeni list SRJ", broj 46/96, strana: 17 od 04.10.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.


Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 17 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 18 od 24.02.2015.


Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 19 od 06.02.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 2 od 06.02.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 2 od 20.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 67 od 06.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 29 od 13.02.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 175 od 04.02.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 178 od 04.02.2015.


Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 40 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 178 od 04.02.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 125 od 06.02.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 25 od 20.02.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 26 od 20.02.2015.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 44 od 09.02.2015.


Objava o stupanju na snagu konvencije

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 18 od 24.02.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 120 od 10.02.2015.


Odluka o izvozu šećera u zemlje Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 60/10, strana: 5 od 27.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 5 od 24.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

"Službeni glasnik RS", broj 13/12, strana: 3 od 24.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 206 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 6 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 71 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 31 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 6 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 19 od 06.02.2015.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 121/14, strana: 26 od 05.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje likvidnosti budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje primene Otavske konvencije

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 26 od 13.02.2015.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 104 od 10.02.2015.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 23 od 20.02.2015.


Odluka o proglašenju Dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 91 od 10.02.2015.


Odluka o spoljnoj reviziji banaka

"Službeni glasnik RS", broj 41/07, strana: 11 od 09.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 59/08, strana: 43 od 11.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 113 od 13.02.2015.


Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 167 od 09.02.2015.


Odluke o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 20 od 24.02.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 155 od 09.02.2015.


Odluke o utvrđivanju cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 120 od 06.02.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-173/2012, IUo-780/2012, Už-2149/2012

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 98 od 10.02.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-312/2013, IUz-347/2014, Už-5793/2011

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-10061/2012, Už-597/2013

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 20 od 20.02.2015.


Poseban kolektivni ugovor za Elektroprivredu Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 109 od 06.02.2015.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske dozvole kao i o uslovima za davanje saglasnosti za energetske objekte za koje se ne izdaje energetska dozvola

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 45 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 81 od 06.02.2015.


Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

"Službeni glasnik RS", broj 5/13, strana: 18 od 16.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.


Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 103 od 10.02.2015.


Pravilnik o energetskoj dozvoli

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 81 od 06.02.2015.


Pravilnik o ispitivanju vozila

"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 123 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 51 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/13, strana: 291 od 23.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 38 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 105 od 13.02.2015.


Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 31 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 82 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 167 od 09.02.2015.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorte ovsa (Avena sativa L.) radi priznavanja sorte

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 94 od 06.02.2015.


Pravilnik o metrološkim uslovima za opacimetre

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 20/03, strana: 1 od 09.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Pravilnik o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji

"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 116 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 66 od 17.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 160 od 09.02.2015.


Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 16 od 20.02.2015.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.


Pravilnik o opacimetrima

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Pravilnik o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 10/14, strana: 151 od 31.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 167 od 09.02.2015.


Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.


Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim vojnim licima, civilnim licima na službi u Vojsci Srbije i pripadnicima vojnobezbednosne agencije i vojnoobaveštajne agencije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 27 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 63 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 33 od 13.02.2015.


Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 126 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 89 od 06.02.2015.


Pravilnik o trškovima koje snose treća lica pred Agencijom za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.


Pravilnik o visini i vrsti stvarnih troškova nastalih u sprovođenju privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.


Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija

"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 206 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 108 od 06.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti javnim preduzećima na raspodelu dobiti

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 95 od 10.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 177 od 04.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 68 od 06.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 30 od 13.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova koja je dala Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 14 od 20.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 73 od 06.02.2015.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 31 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Ćuprija)

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 113 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Odžaci, Tutin)

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 24 od 20.02.2015.


Rešenja o razrešenjima sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 75 od 06.02.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 13 od 09.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija"

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 74 od 06.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Inicijativu za pokretanje postupka privatizacije u Javnom preduzeću "Zavod za udžbenike", Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/15 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni glasnik RS", broj 112/06, strana: 19 od 15.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 74 od 06.02.2015.


Rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 79/08, strana: 6 od 29.08.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 114/07, strana: 3 od 08.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 90 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 9 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 14/13, strana: 13 od 13.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 13 od 09.02.2015.


Rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 102/11, strana: 87 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 12 od 09.02.2015.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 170 od 09.02.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bač)

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 120 od 06.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 33 od 13.02.2015.


Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 23 od 20.02.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o readmisiji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/15, strana: 1 od 24.02.2015.


Statut Agencije za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 48/01, strana: 15 od 06.08.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 52/02, strana: 2 od 30.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 72/05, strana: 102 od 19.08.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 37/12, strana: 27 od 22.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 119 od 10.02.2015.


Statut Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 39 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 98 od 13.02.2015.


Statut Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 89/07, strana: 9 od 26.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 30 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 126 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 25 od 20.02.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 23 od 13.02.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 3 od 10.02.2015.


Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 i 19/15 - 28. februara 2017. godine - ZAMENJENA NOVOM (videti član 17. stav 2)
"Službeni glasnik RS", broj 27/96, strana: 845 od 15.06.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Ruka ruci"

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 16 od 06.02.2015.


Uredba o načinu korišćenja službenih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 3 od 06.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 16 od 06.02.2015.


Uredba o potvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

"Službeni glasnik RS", broj 144/14, strana: 3 od 27.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 90 od 10.02.2015.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 3 od 20.02.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata sportske infrastrukture

"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 23 od 13.02.2015.


Uredba o utvrđivanju područja banje "Novopazarske Banje"

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.


Uredba o visini naknada za vode za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 4 od 06.02.2015.


Zaključak Ustavnog suda broj IUo-247/2013 i izdvojena mišljenja sudija

"Službeni glasnik RS", broj 13/15, strana: 9 od 02.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 100 od 13.02.2015.


Zakon o Agenciji za osiguranje depozita

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 10 od 04.02.2015.


Zakon o Agenciji za osiguranje depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 12 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 74 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 127 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 10 od 04.02.2015.


Zakon o bankama

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 15 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 118 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 16 od 04.02.2015.


Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 9 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 22 od 13.02.2015.


Zakon o državnom premeru i katastru

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 139 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.


Zakon o javnim nabavkama

"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 3 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 13 od 04.02.2015.


Zakon o ministarstvima

"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.


Zakon o Narodnoj banci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 3 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 27 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 34 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 76/12, strana: 3 od 04.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/12, strana: 3 od 05.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.


Zakon o oružju i municiji

PAŽNJA - primenjuje se po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu (osmog dana od dana objavljivanja)
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 3 od 24.02.2015.


Zakon o oružju i municiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/92, strana: 341 od 29.02.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 44/98, strana: 1060 od 08.12.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 39/03, strana: 3 od 11.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 63 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 8 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 3 od 24.02.2015.


Zakon o osiguranju depozita

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.


Zakon o osiguranju depozita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 9 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 73 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 126 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.


Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 66 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 9 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 7 od 13.02.2015.


Zakon o pomorskoj plovidbi

"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 11 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 59 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 3 od 13.02.2015.


Zakon o prigodnom kovanom novcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
"Službeni list SRJ", broj 46/96, strana: 17 od 04.10.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.


Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/2015 - 1. aprila 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 19 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 74 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 91/10, strana: 123 od 03.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 6 od 04.02.2015.


Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

PAŽNJA - primenjuje se od 1. aprila 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 6 od 04.02.2015.


Zakon o zaštiti državne granice

"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 34 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 3 od 24.02.2015.


Zakon o zaštiti od požara

"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 25 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/15, strana: 13 od 24.02.2015.


Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 69 od 11.02.2015.


Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 49 od 04.02.2015.


Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 69 od 11.02.2015.


Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 54 od 04.02.2015.


Odluka o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2111 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

"Službeni list APV", broj 23/11, strana: 1198 od 28.12.2011.
"Službeni list APV", broj 1/12, strana: 71 od 25.01.2012.
"Službeni list APV", broj 21/13, strana: 369 od 12.06.2013.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 43 od 04.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 3/15, strana: 21 od 28.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 44 od 04.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 3/15, strana: 21 od 28.01.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (APV)

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 43 od 04.02.2015.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima predsednika i članova ispitivača u Ispitnom odboru II za polaganje pravosudnog ispita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 19/10, strana: 944 od 29.10.2010.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Rešenje o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita

"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Rešenje o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list APV", broj 2/10, strana: 269 od 26.02.2010.
"Službeni list APV", broj 4/15, strana: 48 od 04.02.2015.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 111 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 185 od 30.12.2014.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 185 od 30.12.2014.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 30 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.


Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 27 od 30.12.2014.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 184 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 49 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 1 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 31 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 24 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 12 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 31 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 37 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 12 od 31.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 28 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.


Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 60 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 20 od 30.12.2014.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 9 od 15.01.2015.


Odluka o ceni usluga grejanja, koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 34 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 12 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 30 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 9 od 15.01.2015.


Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 13 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 14 od 21.01.2015.


Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2015. i 2016. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 81/14, strana: 46 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 2 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 162 od 30.12.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 10 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 13 od 21.01.2015.


Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe usluge izrade video-materijala za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 47 od 30.12.2014.


Odluka o izradi Strateškog plana razvoja gradske opštine Zvezdara za period od 2015. do 2020. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 53 od 30.12.2014.


Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 1 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 21 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 10 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 20 od 21.01.2015.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 22 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 41 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 24 od 05.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 30 od 31.12.2014.


Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 36/11)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/11, strana: 2 od 19.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 21 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 14 od 30.12.2014.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.


Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - 1. marta 2015. godine (osim odredbi koje se odnose na naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole) - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 39 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 2 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/10, strana: 25 od 01.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 1 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/11, strana: 43 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 58 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 62 od 14.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 21 od 24.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/13, strana: 26 od 01.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 1 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/14, strana: 55 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 2 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 6 od 21.01.2015.


Odluka o modelu i metodu privatizacije JP za informisanje "Radio-Lazarevac" u Lazarevcu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Odluka o načinu angažovanja izvršitelja Republike Srbije

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 45 od 30.12.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 83 od 30.12.2014.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za sport

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 35 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 49 od 30.12.2014.


Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 1 od 30.12.2014.


Odluka o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 24 od 30.12.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 169 od 30.12.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 84 od 30.12.2014.


Odluka o održavanju čistoće u gradskoj opštini Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 15 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 26 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 55 od 31.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 54 od 30.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 26 od 30.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 30 od 31.12.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 114 od 30.12.2014.


Odluka o Opštinskom prvobranilaštvu gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 29 od 30.12.2014.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 78 od 30.12.2014.


Odluka o osnivanju ustanove kulture - Vuk Stefanović Karadžić

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.


Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14- ZAMENJENA NOV
"Službeni list grada Beograda", broj 22/99, strana: 420 od 31.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 158 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 29 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/05, strana: 34 od 27.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/07, strana: 41 od 15.06.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 28 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/08, strana: 35 od 23.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/09, strana: 53 od 28.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/10, strana: 42 od 29.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 65/12, strana: 56 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 110 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 169 od 30.12.2014.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 25 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 21 od 21.01.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.


Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 45/13, strana: 1 od 16.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 15 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.


Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 82 od 30.12.2014.


Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 14 od 30.12.2014.


Odluka o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 85 od 30.12.2014.


Odluka o preuzimanju poslovnih zgrada i prostorija od JP "Poslovni prostor opštine Čukarica"

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 28 od 30.12.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 28 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 10 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 6 od 30.12.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd (prečišćen tekst - sa 74/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 7 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 31 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 5 od 30.12.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 36 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 29 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 4 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 24 od 21.01.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 35 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 6 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.


Odluka o proširenju groblja u naselju Rucka

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 8 od 15.01.2015.


Odluka o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 73 od 30.12.2014.


Odluka o ukidanju ustanove kulture "Vuk Karadžić"

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 52 od 30.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka (prečišćen tekst - 39/2010)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 6 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/09, strana: 14 od 25.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 75 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 30 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 6 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 22 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/14, strana: 13 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 33 od 31.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 8 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 12 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 3 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 23 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 9 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 26 od 30.12.2014.


Odluka o Upravi gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/10, strana: 67 od 10.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 55 od 31.12.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Belef centar - ustanova kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 6 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

PAŽNJA - primenjuje se od 1. marta 2015. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 6 od 21.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

PRESTAJE DA VAŽI - sa 100/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 27 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP "Poslovni prostor - Voždovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 99/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 5 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 57 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 18 od 30.12.2014.


Plan detaljne regulacije za naselje Busije, opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 8 od 30.12.2014.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u decembru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 8 od 15.01.2015.


Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvene politike

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 47 od 30.12.2014.


Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 16 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 30 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.


Pravilnik o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Beograda i Gradskom javnom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Beograda", broj 9/05, strana: 51 od 28.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/07, strana: 1 od 29.08.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/08, strana: 2 od 24.04.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/08, strana: 1 od 25.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/09, strana: 1 od 15.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 1 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/11, strana: 1 od 19.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/11, strana: 8 od 19.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/12, strana: 1 od 27.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 28 od 21.01.2015.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 186 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 96/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 1 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 186 od 30.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 29 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.


Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 14 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 26 od 21.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 59 od 30.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 29 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 45 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 88 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 17 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 53 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 25 od 21.01.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, nastavljanju rada (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 27 od 30.12.2014.


Rešenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 98/14, strana: 63 od 30.12.2014.


Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 2 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/13, strana: 1 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 1 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JKP "Parking servis"

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 5 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace", sa Cenovnikom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJENO NOVIM CENOVNIKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 2 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Gradske pijace", sa Odlukom i Cenovnikom

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada UFK - SRC "Tašmajdan" za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.


Rešenje o imenovanju pravobranioca gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 46 od 30.12.2014.


Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 1 od 31.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 16 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 27 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 103/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 36 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 24 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 29 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 87 od 30.12.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 87 od 30.12.2014.


Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 36 od 31.12.2014.


Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 1/10 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/11 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/13, strana: 1 od 18.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/13, strana: 8 od 23.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 17 od 30.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 36 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 97/14 - 1. februara 2015. godine - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 5 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 36 od 30.12.2014.


Sporazum o načinu rešavanja viška zaposlenih u Javnom radiodifuznom preduzeću Studio B

"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 8 od 31.12.2014.


Statut Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 37 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 57 od 30.12.2014.


Strategija upravljanja rizicima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 46 od 30.12.2014.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 28 od 21.01.2015.


Zaključak o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 33 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/11, strana: 33 od 07.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 33 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 33 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 33 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/12, strana: 65 od 01.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/12, strana: 3 od 23.08.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/12, strana: 64 od 01.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 57 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 26 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 35 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/14, strana: 22 od 23.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/14, strana: 16 od 03.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 10 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/15, strana: 10 od 15.01.2015.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 41 od 04.02.2015.


Odluka o dodeli Februarske nagrade grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 11 od 03.02.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1340 od 27.11.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/14, strana: 1735 od 31.12.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1678 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 28 od 03.02.2015.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1675 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 27 od 03.02.2015.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.


Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/13, strana: 1053 od 29.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 31 od 04.02.2015.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 73 od 13.02.2015.


Program održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 11 od 03.02.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 8 od 23.01.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/14, strana: 1141 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/15, strana: 1 od 14.01.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 76 od 13.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 22 od 03.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove ustanova kulture u Novom Sadu za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 3 od 23.01.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i druge akte ustanova kulture na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/14, strana: 1711 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/15, strana: 63 od 04.02.2015.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 75 od 13.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 5 od 23.01.2015.


Rešenja o odobravanju sredstava iz budžeta Republike Srbije Gradskoj upravi grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 6 od 23.01.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 714 od 13.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju vrednosti boda zakupnine za poslovni prostor

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 25 od 03.02.2015.


Rešenje o imenovanju predsednika, članova, njihovih zamenika, sekretara i zamenika sekretara Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Novog Sada i o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/09, strana: 207 od 24.03.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/11, strana: 255 od 20.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 22 od 03.02.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju koordinatora, zamenika koordinatora i članova Projektnog tima za koordinaciju realizacije projekata koji su predmet ugovora o finansiranju sa Evropskom investicionom bankom - PMU

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/11, strana: 855 od 19.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 74 od 13.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Novog Sada i o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/06, strana: 514 od 30.06.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 21 od 03.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama i trajanja rešenja izbeglih i raseljenih lica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/09, strana: 493 od 25.05.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 71 od 13.02.2015.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 75 od 13.02.2015.


Rešenje o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/15, strana: 5 od 23.01.2015.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 10 od 19.01.2015.


Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/05, strana: 1 od 05.11.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 15 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 140 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 3 od 26.01.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Kragujevac" (prečišćen tekst - sa 2/15)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/97
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 136 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05, strana: 14 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/06, strana: 15 od 18.03.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 39/08, strana: 2 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 22 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 21 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 120 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 33 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 115 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 165 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 82 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 60 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 1 od 19.01.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 1 od 06.02.2015.


Odluka o prestanku važenja "UP Dela naselja MZ Sušica uz ulicu Perice Maksimovića"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 135 od 26.12.2014.


Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 47/14, strana: 135 od 26.12.2014.


Pravilnik o korišćenju specijalizovanog kombi prevoza za osobe sa invaliditetom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 4 od 09.01.2015.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje grada Kragujevca u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 24 od 26.01.2015.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.


Program raporeda sredstava subvencija Privrednom društvu Sportski centar "Park Kragujevac" d.o.o.

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 4 od 09.01.2015.


Program raspodele sredstava za finansiranje aktivnosti za unapređenje zaštite potrošača u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 17 od 19.01.2015.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 10 od 26.01.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.


Program rasporeda sredstava za radu Kancelarije za mlade u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.


Program rasporeda sredstava za školski sport u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 9 od 26.01.2015.


Program za podsticaj preduzetništva u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/15, strana: 16 od 19.01.2015.


Program za vanredne situacije i planiranje odbrambenih priprema u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 13 od 26.01.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/13, strana: 16 od 10.01.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 67 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na uvođenje nove kategorije cena za naplatu pojačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 15 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na uvođenje novih cena za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 7 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 5 od 06.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/14, strana: 13 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 10 od 09.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 8 od 06.02.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.


Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 7 od 09.01.2015.


Rešenje o obrazovanju saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/08, strana: 21 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.


Odluka o određivanju delatnosti koje se smatraju komunalnim delatnostima od lokalnog interesa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/07, strana: 290 od 27.12.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 288 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 19 od 30.01.2015.


Odluka o uslovima i merama za uklanjanje građevinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 112 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 17 od 30.01.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/15, strana: 27 od 03.02.2015.


Pravilnik o kriterijumima prijema dece i načinu regresiranja troškova boravka i užine u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/06
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/10, strana: 1 od 08.10.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 530 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/12, strana: 486 od 13.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.


Pravilnik o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte udruženja, saveza i drugih asocijacija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 41 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/10, strana: 49 od 16.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 575 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/14, strana: 6 od 12.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/15, strana: 4 od 15.01.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 20 od 30.01.2015.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 15 od 30.01.2015.


Rešenje o određivanju prostorija za sklapanje braka na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/10, strana: 313 od 28.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 416 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/14, strana: 38 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/15, strana: 2 od 13.01.2015.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/15, strana: 15 od 30.01.2015.


Javni konkurs za organizovanje manifestacija od posebnog značaja za Grad u 2015. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 1 od 14.01.2015.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/15, strana: 4 od 14.01.2015.


Odluka o utvrđivanju kulturnih manifestacija od posebnog značaja za grad

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 300 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 4/15, strana: 4 od 30.01.2015.


Program rada Službe za budžetsku inspekciju Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 6/15, strana: 4 od 24.02.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 5 od 11.02.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 5/15, strana: 4 od 11.02.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/15, strana: 4 od 24.02.2015.


Rešenje o određivanju lica za obavljanje poslova savetnika za zaštitu prava pacijenata

"Službeni list grada Subotice", broj 3/15, strana: 6 od 27.01.2015.