Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/95, strana: 2 od 25.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 52/83, strana: 1456 od 30.09.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 60/83, strana: 1672 od 25.11.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 437 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak od 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 440 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Uredba o ratifikaciji Statuta Svetske turističke organizacije (WTO)

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/72, strana: 11 od 13.01.1972.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 1 od 06.10.2015.


Zakon o stranim ulaganjima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 249 od 14.10.2015.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 2 od 03.10.2015.


JAVNE NABAVKE - Usluge

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 2 od 06.10.2015.


Javni poziv za upis akcija bez naknade - "Kikindski mlin" Kikinda

"Službeni glasnik RS", broj 76/15, strana: 26 od 04.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 20 od 09.10.2015.


Javni poziv za upis besplatnih akcija - PD RTV Vrnjačka Banja

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 107 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 48 od 30.10.2015.


JAVNI poziv za upis besplatnih udela - Informativno javno preduzeće "Preševo"

"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 56 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 108 od 03.10.2015.


Javni poziv za upis besplatnih udela - JP RTV opštine Kovačica

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 51 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 278 od 14.10.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 278 od 14.10.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 128 od 23.10.2015.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 44 od 09.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 86 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 95 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 74 od 23.10.2015.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 56 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/15, strana: 4 od 29.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 55 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 18/15, strana: 473 od 03.10.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.


Odluka Agencije za osiguranje depozita O broj OD-29/15

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 27 od 03.10.2015.


Odluka Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 251 od 14.10.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 206 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/15, strana: 29 od 05.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 329 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 278 od 14.10.2015.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 20 od 09.10.2015.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 127 od 23.10.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 4 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 3 od 23.10.2015.


Odluka o izboru predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 22 od 03.10.2015.


Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 44 od 30.10.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću JAT - hoteli "Slavija" Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 27 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 19 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 127 od 23.10.2015.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 9 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 12 od 30.10.2015.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Gadžin Han

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 126 od 23.10.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 12 od 01.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje visine potraživanja lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 46 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 122/04, strana: 1 od 12.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 16 od 30.10.2015.


Odluka o osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 16 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 16 od 30.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 114 od 23.10.2015.


Odluka o promeni naziva Visoke hemijsko-tehnološke škole strukovnih studija - Kruševac

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 5 od 09.10.2015.


Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 17 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 5 od 09.10.2015.


Odluka o standardizaciji vlaškog jezika

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 115 od 23.10.2015.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 62 od 06.10.2015.


Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 23/10, strana: 56 od 14.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 39/11, strana: 42 od 03.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/95, strana: 2 od 25.08.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 17 od 09.10.2015.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 97 od 03.10.2015.


Odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 47 od 30.10.2015.


Odluke o davanju saglasnosti na cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 115 od 23.10.2015.


Odluke o prestanku dužnosti i izboru predsednika Izborne komisije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 252 od 14.10.2015.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 113 od 23.10.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 251 od 14.10.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 22 od 03.10.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-204/2013, IUz-391/2013, IUz-90/2014, Už-190/2011, Už-9757/2012, IUz-531/2014

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 75 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15 od 30.10.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj IUz-244/2015, sa Izdvojenim mišljenjem

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 14 od 09.10.2015.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 327 od 27.10.2015.


Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 116 od 23.10.2015.


Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 86 od 03.10.2015.


Pravilnik o bližim uslovima i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu i oduzimanje licence za obavljanje energetskih delatnosti i o načinu vođenja registra izdatih i oduzetih licenci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 19 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 8 od 19.10.2015.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile III i IV stepena stručne spreme u stručnoj školi za područje rada - kultura, umetnost i javno informisanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 9/91, strana: 214 od 23.10.1991.
"Prosvetni glasnik", broj 23/97
"Prosvetni glasnik", broj 4/08, strana: 27 od 13.05.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 9 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 9/09, strana: 3 od 23.11.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 1 od 08.10.2015.


Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 197 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.


Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 22/05, strana: 4 od 08.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 51/08, strana: 17 od 12.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 11 od 23.10.2015.


Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 52/83, strana: 1456 od 30.09.1983.
"Službeni list SFRJ", broj 60/83, strana: 1672 od 25.11.1983.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 143 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 144 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 30 od 03.10.2015.


Pravilnik o izgledu, sadržini i korišćenju službenog odela republičkog inspektora za drumski saobraćaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 648 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 41 od 30.10.2015.


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 48 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.


Pravilnik o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 8 od 19.10.2015.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 139/14, strana: 99 od 18.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 275 od 14.10.2015.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 275 od 14.10.2015.


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 29/14, strana: 3 od 13.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 6 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 93 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 80/15, strana: 42 od 21.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 99 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 215 od 14.10.2015.


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novačanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 21/13, strana: 7 od 06.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 14 od 23.10.2015.


Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 77/14, strana: 11 od 24.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 30 od 03.10.2015.


Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 209 od 14.10.2015.


Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 208 od 14.10.2015.


Pravilnik o načinu označavanja državnih puteva, sadržini evidencije, načinu vođenja evidencije, načinu prikupljanja, odnosno obnavljanja podataka, kao i uslovima korišćenja podataka iz evidencije o državnim putevima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 43 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 77 od 06.10.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.


Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 49/11, strana: 33 od 06.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 7 od 09.10.2015.


Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 7 od 09.10.2015.


Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 138 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 74 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 271 od 14.10.2015.


Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 111 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 13 od 09.10.2015.


Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sa PRILOGOM: OBRASCI - Spisak organizacionih jedinica poreske uprave, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV, PPPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 11 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 18 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 211 od 14.10.2015.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.


Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 101 od 06.10.2015.


Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 27 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.


Pravilnik o obrascu sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN

"Službeni glasnik RS", broj 36/13, strana: 20 od 19.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 10 od 12.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 247 od 14.10.2015.


Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 22 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 211 od 14.10.2015.


Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 76 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 323 od 27.10.2015.


Pravilnik o priznatim organizacijama za vršenje tehničkog nadzora pomorskih brodova

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 321 od 27.10.2015.


Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 58/10, strana: 21 od 20.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/11, strana: 24 od 18.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 43 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 23 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 89 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 27 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini internog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 19 od 03.10.2015.


Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 24 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 29 od 03.10.2015.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 3 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.


Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 15 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 122 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 120 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada geologija, rudarstvo i metalurgija

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 25 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 23 od 08.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 8 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 24 od 08.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 36 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 23 od 08.10.2015.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 5/15, strana: 1 od 26.06.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 230 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 19/15, strana: 25 od 08.10.2015.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za nameštaj

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 5 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 249 od 14.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 437 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak od 4 bara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/92, strana: 440 od 10.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 219 od 14.10.2015.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 27 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 13 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava materijal za poribljivanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 249 od 14.10.2015.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 52 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/15, strana: 24 od 21.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 12 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.


Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar

"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 24 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 73 od 19.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

"Službeni glasnik RS", broj 108/04, strana: 3 od 01.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 130/04, strana: 11 od 03.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 140/04, strana: 39 od 31.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 65/05, strana: 22 od 26.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 9 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 29/11, strana: 13 od 30.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 3 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 79 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 210 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 30 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 72/15, strana: 51 od 19.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 20 od 28.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 42 od 30.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana upravljanja kriznim situacijama

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 25 od 30.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 169 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 210 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 90 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 244 od 14.10.2015.


Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 86 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 216 od 14.10.2015.


Pravilnik o visini i vrsti stvarnih troškova nastalih u sprovođenju privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 17/15, strana: 96 od 10.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 74 od 23.10.2015.


Pravilnik o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava

"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 21 od 03.10.2015.


Pravilnik o visini takse za upis u Nacionalni registar železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 77 od 19.10.2015.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima za kontrolore letenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 203 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 200 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 32 od 03.10.2015.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 46 od 30.10.2015.


Rešenja o davanju dozvola za pružanje platnih usluga privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 19 od 30.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 14 od 28.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova, koja je dala Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 69 od 06.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i fondova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 293 od 27.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 6 od 09.10.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Vlasotince)

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 18 od 09.10.2015.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 7 od 09.10.2015.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 74 od 06.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 72 od 06.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 205 od 14.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 20 od 30.10.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 6 od 09.10.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 270 od 14.10.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 100 od 06.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Beograd" u Beogradu

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 293 od 27.10.2015.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 5 od 23.10.2015.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 3 od 19.10.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnih preduzeća (Babušnica)

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 277 od 14.10.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Negotin)

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 119 od 06.10.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Žitište)

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 79 od 19.10.2015.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 128 od 23.10.2015.


Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica (prva izmena)

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 196 od 28.09.2015.


Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 17 od 09.10.2015.


Rešenje o razrešenju dužnosti izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 5 od 19.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 208 od 14.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 8 od 23.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 270 od 14.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 294 od 27.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 6 od 23.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 82/15, strana: 16 od 28.09.2015.


Rešenje o ustanovljenju ribarskih područja

"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 22 od 30.10.2015.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 17 od 09.10.2015.


Sporazum između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 21 od 06.10.2015.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 20 od 06.10.2015.


Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 6 od 06.10.2015.


Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/10, strana: 1 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 7 od 06.10.2015.


Statut Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 115/06, strana: 171 od 26.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 21/08, strana: 31 od 22.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 69/08, strana: 33 od 18.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 100 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 20 od 09.10.2015.


Statut Nacionalne službe za zapošljavanje

"Službeni glasnik RS", broj 2/10, strana: 99 od 15.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 111 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 16/12, strana: 50 od 07.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 43 od 30.10.2015.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 87/15, strana: 3 od 19.10.2015.


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 3 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 5 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 10 od 03.10.2015.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2016"

"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 6 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 9 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 31 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.


Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 12 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 10 od 30.10.2015.


Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (prečišćen sa - 98/2007)

"Službeni glasnik RS", broj 86/07, strana: 3 od 21.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/07, strana: 3 od 12.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 98/07, strana: 4 od 30.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 5 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.


Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 27 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.


Uredba o ratifikaciji Statuta Svetske turističke organizacije (WTO)

"Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/72, strana: 11 od 13.01.1972.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/15, strana: 1 od 06.10.2015.


Uredba o službi u aktivnoj rezervi

"Službeni glasnik RS", broj 47/11, strana: 4 od 29.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 4 od 23.10.2015.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 57 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 13 od 14.10.2015.


Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkh destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/15 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o turizmu (čl. 63)
"Službeni glasnik RS", broj 35/11, strana: 5 od 24.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 90/11, strana: 4 od 30.11.2011.


Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 268 od 27.10.2015.


Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 3 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 4 od 30.10.2015.


Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 3 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 10 od 30.10.2015.


Zaključak Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 119 od 06.10.2015.


Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 20 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 99 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 8 od 27.10.2015.


Zakon o Agenciji za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 6 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 72 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 3 od 24.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 9 od 27.10.2015.


Zakon o hipoteci

"Službeni glasnik RS", broj 115/05, strana: 10 od 27.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 3 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 300 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 9 od 03.10.2015.


Zakon o nacionalnim parkovima

"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 15 od 06.10.2015.


Zakon o nacionalnim parkovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/09 i 84/15 - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 39/93, strana: 1746 od 31.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 44/93, strana: 2061 od 17.06.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 99 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 15 od 06.10.2015.


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (PAŽNJA - važi do 31. decembra 2018. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 16 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 85/15, strana: 14 od 09.10.2015.


Zakon o okupljanju građana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 88/15 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 51/92, strana: 1791 od 30.07.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 53/93, strana: 2467 od 16.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/93, strana: 3111 od 30.08.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 48/94, strana: 1497 od 20.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 17/99, strana: 362 od 07.04.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 33/99, strana: 529 od 16.07.1999.
"Službeni list SRJ", broj 21/01, strana: 18 od 11.05.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 29/01, strana: 19 od 17.05.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 75 od 23.10.2015.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.


Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 88 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 43 od 30.10.2015.


Zakon o regionalnom razvoju

"Službeni glasnik RS", broj 51/09, strana: 3 od 14.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 7 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 6 od 03.10.2015.


Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 163 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 3 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/11, strana: 50 od 24.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju

PAŽNJA - primenjuje se po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 9 od 27.10.2015.


Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 76 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 9 od 27.10.2015.


Zakon o stranim ulaganjima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o šumama

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 61 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 28 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 11 od 27.10.2015.


Zakon o turizmu

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 177 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 180 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 24 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 3 od 06.10.2015.


Zakon o ulaganjima

"Službeni glasnik RS", broj 89/15, strana: 3 od 27.10.2015.


Zakon o Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 17 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 5 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 80 od 23.10.2015.


Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 125 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 12 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 194 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 82 od 23.10.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1917 od 14.10.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 97 od 25.02.2015.
"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1918 od 14.10.2015.


Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 92 od 25.02.2015.
"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1918 od 14.10.2015.


Konkurs "Aktivni raspust"

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1926 od 21.10.2015.


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u APV u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 142 od 11.03.2015.
"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1648 od 30.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini - avgust

"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1575 od 14.08.2015.
"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1647 od 30.09.2015.


Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji APV u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 151 od 11.03.2015.
"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1648 od 30.09.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1927 od 21.10.2015.


Konkurs za finansiranje projekata u oblasti omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 123 od 04.03.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1926 od 21.10.2015.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1926 od 21.10.2015.


Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1911 od 07.10.2015.


Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1931 od 21.10.2015.


Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1122 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 53/14, strana: 1823 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2112 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1166 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1667 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2022 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1522 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1908 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2020 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1523 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1903 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2024 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1518 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1903 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Instituta BioSens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema

"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 205 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1532 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1909 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2029 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1904 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2068 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1909 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2034 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1905 od 07.10.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2013 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1519 od 07.07.2015.
"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1904 od 07.10.2015.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 2 od 15.01.2015.
"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1923 od 21.10.2015.


Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje

"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1915 od 14.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1643 od 30.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1924 od 21.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 44/15, strana: 1925 od 21.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 42/15, strana: 1910 od 07.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 43/15, strana: 1915 od 14.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 41/15, strana: 1643 od 30.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 34 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 5 od 16.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 28 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/15, strana: 11 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 44 od 15.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 28 od 09.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 10 od 24.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 7 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 3 od 30.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/15, strana: 69 od 15.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 32 od 28.09.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 108 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 31 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 60 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/15, strana: 23 od 20.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 20 od 02.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 58 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/15, strana: 5 od 25.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 27 od 16.10.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 99/14, strana: 20 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 30 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 3 od 09.10.2015.


Odluka o cenama toplotne energije

"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 23 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/02, strana: 70 od 04.03.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/02, strana: 681 od 31.10.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/04, strana: 54 od 23.02.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/04, strana: 53 od 31.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/05, strana: 55 od 10.03.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 1 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/07, strana: 1 od 01.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/07, strana: 9 od 02.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/08, strana: 2 od 22.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 1 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 5 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 1 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 1 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 3 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 29 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 1 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 4 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 2 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 1 od 30.09.2015.


Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 4 od 16.10.2015.


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 42 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 51 od 16.10.2015.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela bloka 51 - I faza, gradska opština Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 6 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 11 od 15.09.2015.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 3 od 26.10.2015.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 3/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 47 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 40 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 51 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/13, strana: 18 od 31.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 144 od 09.10.2015.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža kojima upravlja JP "Poslovni prostor Zemun"

"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 3 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 1 od 28.09.2015.


Odluka o određivanju novog groblja na lokaciji "Petkovača" KO Baroševac i o načinu njegovog korišćenja za preseljenje mesnog groblja u Baroševcu (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 37 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 24 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 142 od 09.10.2015.


Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2015/2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 60 od 28.09.2015.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 56/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 3 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 15 od 30.09.2015.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 57/15)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/10, strana: 9 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/12, strana: 23 od 02.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/14, strana: 1 od 01.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 21 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 13 od 02.10.2015.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 34 od 30.09.2015.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 41 od 30.09.2015.


Odluka o osnivanju Ustanove za brigu o starima, deci i osobama sa posebnim potrebama "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 32 od 30.09.2015.


Odluka o osnivanju Ustanove za sport "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 30 od 30.09.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 20 od 02.10.2015.


Odluka o prestanku funkcije zamenika predsednice GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 51 od 16.10.2015.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 3 od 28.09.2015.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 26 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 3 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/13, strana: 11 od 04.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 12 od 15.09.2015.


Odluka o službenim putovanjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 21 od 30.09.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora/direktorke javnog preduzeća (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 3 od 02.10.2015.


Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 3 od 16.10.2015.


Odluka o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 73 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 36 od 02.10.2015.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 47/08, strana: 17 od 28.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/09, strana: 10 od 29.09.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 10 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 14 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 8 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/10, strana: 20 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/11, strana: 5 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 1 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 31 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 10 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 47 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 26 od 09.10.2015.


Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 739 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/03, strana: 1166 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 26 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 3 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.


Odluka o usvajanju Izveštaja o radu uprave Gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 52 od 16.10.2015.


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja komunalnog otpada u JKP "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 38/14, strana: 7 od 23.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 2 od 16.10.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 9 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 2 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 1 od 28.09.2015.


Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 23/10, strana: 18 od 29.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/10, strana: 16 od 20.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 8 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 27 od 09.10.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

"Službeni list grada Beograda", broj 78/14, strana: 20 od 24.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 171 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 6 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 2 od 28.09.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 7 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 22 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 1 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 37 od 30.09.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 1 od 26.10.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 1 od 15.09.2015.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 32 od 28.09.2015.


Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 3 od 30.09.2015.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 27 od 16.10.2015.


Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 1 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 1 od 09.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 51 od 16.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 5 od 16.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća na teritoriji GO Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 143 od 09.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 26 od 16.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 35 od 30.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 3 od 02.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Skupština grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 38 od 15.09.2015.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 2 od 30.09.2015.


Rešenja o prestanku funkcija u Skupštini gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 142 od 09.10.2015.


Rešenja o prestanku funkcije, izboru, imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 60 od 28.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 43 od 30.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na program javne ustanove (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 42 od 30.09.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 27 od 28.09.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 44 od 15.09.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 4 od 16.10.2015.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 5 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 53 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 27 od 09.10.2015.


Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 51 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 26 od 16.10.2015.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2014. godine do 15. marta 2015. godine (u zimskim uslovima)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/15 - IMA NOVO
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 6 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/15, strana: 3 od 16.10.2015.


Rešenje o proglašenju zaštite spomenika prirode "Bajfordova šuma"

"Službeni list grada Beograda", broj 52/15, strana: 33 od 15.09.2015.


Rešenje o razrešenju (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 45 od 30.09.2015.


Statut gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 57/15)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/10, strana: 1 od 26.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/10, strana: 6 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 12 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 6 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 10 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/14, strana: 3 od 26.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 4 od 02.10.2015.


Statut Ustanove kulture "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 55/15, strana: 28 od 28.09.2015.


Uputstvo o radu trezora (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/15, strana: 36 od 02.10.2015.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 28 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.


Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 30 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/15, strana: 36 od 30.09.2015.


Akcioni plan primene kreativne industrije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1741 od 21.10.2015.


Akcioni plan razvoja turističkog proizvoda eko-etno turizma grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1696 od 16.10.2015.


Generalni plan Futoga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/03
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/06, strana: 872 od 04.10.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/07, strana: 807 od 13.07.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1519 od 26.09.2015.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.


Odluka o izboru poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/15, strana: 1364 od 31.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1771 od 21.10.2015.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 47/15, strana: 1683 od 01.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1770 od 21.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1777 od 22.10.2015.


Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/15, strana: 1343 od 17.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/15, strana: 1435 od 24.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1721 od 16.10.2015.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 31/15, strana: 1141 od 02.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/15, strana: 1415 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1770 od 21.10.2015.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 203 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1313 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.


Odluke o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1776 od 22.10.2015.


Odluke o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1775 od 22.10.2015.


Plan detaljne regulacije prostora između ulica Rada Kondića, Rumeničke i Novosadske u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/07, strana: 1227 od 05.11.2007.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1519 od 26.09.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1447 od 25.09.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Futog

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1519 od 26.09.2015.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Stepanovićevo

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1483 od 25.09.2015.


Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1597 od 26.09.2015.


Plan generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1573 od 26.09.2015.


Plan razvoja radne zone "Sever III" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1440 od 25.09.2015.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 102 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/15, strana: 1386 od 13.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1736 od 21.10.2015.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 120 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1696 od 16.10.2015.


Regulacioni plan naselja Stepanovićevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/15 -a ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/00, strana: 225
"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/03, strana: 67
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/03, strana: 504
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/06, strana: 270 od 20.04.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1483 od 25.09.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1724 od 16.10.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1510 od 25.09.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1649 od 28.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1655 od 28.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1509 od 25.09.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1733 od 21.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1721 od 16.10.2015.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/15, strana: 1777 od 22.10.2015.


Rešenja o promenama i davanju naziva ulicama i trgovima na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1653 od 28.09.2015.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/15, strana: 1666 od 28.09.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje aktivnosti koje prethode odluci o deponovanju slobodnih sredstava konsolidovanog računa grada Novog Sada kod poslovnih banaka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 33 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1771 od 21.10.2015.


Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2015/2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1732 od 21.10.2015.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 95 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 808 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1400 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1733 od 21.10.2015.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 487 od 22.05.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/15, strana: 1398 od 21.08.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/15, strana: 1736 od 21.10.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1724 od 16.10.2015.


Odluka o auto-taksi prevozu (prečišćen tekst - sa 18/14)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/13, strana: 61 od 24.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 60 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 3 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 23 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 133 od 23.10.2015.


Odluka o glavnom urbanisti grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 125 od 23.10.2015.


Odluka o Komisiji za koordinaciju rada odborničkih grupa i Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 154 od 23.10.2015.


Odluka o obezbeđenju uslova za rad odbornika i odborničkih grupa Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 35 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 155 od 23.10.2015.


Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 66 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 170 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 156 od 23.10.2015.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 133 od 23.10.2015.


Odluka o uslovima i postupku pretvaranja prava dugoročnog zakupa građevinskog zemljišta u pravo svojine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 128 od 23.10.2015.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kragujevca za period 2015-2019. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/15, strana: 1 od 23.10.2015.


Odluka o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade po m2 reklamnog panoa i sredstava za reklamiranje

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 1 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju mesečnog iznosa naknade po m2 reklamnog panoa i sredstava za reklamiranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 1 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 1 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 144 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 157 od 23.10.2015.


Plan detaljne regulacije "Naselja Licika"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 34 od 23.10.2015.


Plan generalne regulacije "Naselja Erdoglija - Bagremar"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 1 od 23.10.2015.


Program lokacija za postavljanje reklamnih panoa na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/10, strana: 1 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 2 od 02.10.2015.


Program obeležavanja 21. oktobra 2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 7 od 19.10.2015.


Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 9 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 3 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 7 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 163 od 23.10.2015.


Rešenja o imenovajima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 157 od 23.10.2015.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu infrastrukturnih projekata za "SLAP informacioni sistem"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 11 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 3 od 02.10.2015.


Rešenje o određivanju koordinatora i obrazovanju Radnog tima za izradu plana implementacije Strategije održivog razvoja grada Kragujevca za period 2013. do 2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/15, strana: 12 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/15, strana: 4 od 02.10.2015.


Smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o budžetu grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 1 od 19.10.2015.


Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskoj upravi grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 122 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/15, strana: 9 od 19.10.2015.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 739 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/15, strana: 362 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/15, strana: 560 od 02.10.2015.


Odluka o odobravanju zaduživanja grada Zrenjanina za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 897 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 358 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 702 od 02.10.2015.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 25/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 469 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 841 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 701 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/15, strana: 715 od 12.10.2015.


Odluka o poslovnom prostoru

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 873 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 696 od 02.10.2015.


Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 123 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 695 od 02.10.2015.


Odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 167 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 692 od 02.10.2015.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 707 od 02.10.2015.


Odluka o utvrđivanju načina plaćanja i odobravanju popusta za jednokratno plaćanje cene građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina u postupku otuđenja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/15, strana: 134 od 06.03.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 698 od 02.10.2015.


Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 18/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 453 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 115 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 327 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 425 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 148 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/15, strana: 485 od 29.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/15, strana: 549 od 02.10.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 707 od 02.10.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta JP "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 702 od 02.10.2015.


Rešenje o neimenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 706 od 02.10.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 704 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/15, strana: 723 od 12.10.2015.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 414 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 448 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 572 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 539 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 704 od 02.10.2015.


Rešenje o ustupanju sportskih objekata na upravljanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 170 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 514 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 703 od 02.10.2015.


Uputstvo o korišćenju službenog mobilnog uređaja - tableta u Skupštini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 712 od 02.10.2015.


Odluka o donošenju Plana postavljanja posuda za sakupljanje komunalnog otpada u delu grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/15, strana: 1 od 14.10.2015.


Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za dodelu sredstava u oblasti kulture

"Službeni list grada Subotice", broj 36/15, strana: 1 od 14.10.2015.