Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Indeksi potrošačkih cena za jun 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.


JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - Industrija obuće Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 38 od 15.07.2016.


Javnobeležnički poslovnik

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 12 od 25.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 31 od 13.07.2016.


Javnobeležnički poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 31 od 13.07.2016.


Katalog udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 9/16, strana: 1 od 01.07.2016.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 38 od 15.07.2016.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 178 od 07.07.2016.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 45 od 13.07.2016.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.


Odluka o izveštavanju banaka

"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 39 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 79 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 107 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 103 od 07.07.2016.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 22 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 250 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 89 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 112 od 07.07.2016.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 77 od 29.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 110 od 07.07.2016.


Odluka o naknadama za korišćenje Spomenika prirode "Park Bukovička Banja"

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 198 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 45 od 13.07.2016.


Odluka o obrazovanju Privremenog organa opštine Bela Palanka

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 4 od 15.07.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Obilaznice oko Beograda" i drugih kapitalnih projekata iz oblasti putne privrede

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 3 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 8 od 15.07.2016.


Odluka o osnivanju Republičke agencije za stanovanje

"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 5 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 3 od 13.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 19 od 08.06.2016.


Odluka o upravljanju rizicima banke

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 135 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 35 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 120 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 137 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 92/13, strana: 23 od 22.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 115 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 98 od 07.07.2016.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 189 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 99 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 208 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 25 od 13.07.2016.


Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2017. godini (Antidoping agencija)

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 45 od 13.07.2016.


Odluke o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 7 od 15.07.2016.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 5 od 15.07.2016.


Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 86 od 07.07.2016.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 37 od 15.07.2016.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-80/2014, IUz-92/2014, Už-7197/2013, Už-5536/2014

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 23 od 15.07.2016.


Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 37/10, strana: 20 od 01.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 6 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/16, strana: 7 od 21.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 25 od 13.07.2016.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 177 od 07.07.2016.


Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 18 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 14 od 13.07.2016.


Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

"Službeni glasnik RS", broj 9/16, strana: 32 od 05.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 14 od 13.07.2016.


Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu

"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 22 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 80 od 07.07.2016.


Pravilnik o opštim uslovima za zaključivanje ugovora o osiguranju izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 47 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 13 od 13.07.2016.


Pravilnik o opštim uslovima za zaključivanje ugovora o osiguranju javnih izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 13 od 13.07.2016.


Pravilnik o planu udžbenika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 9/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 1/10, strana: 3 od 10.03.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/13, strana: 191 od 15.05.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 13/13, strana: 126 od 29.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 98 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/16, strana: 1 od 17.05.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 9/16, strana: 161 od 01.07.2016.


Pravilnik o planu udžbenika

"Prosvetni glasnik", broj 9/16, strana: 161 od 01.07.2016.


Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 202 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 93 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 26 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 178 od 07.07.2016.


Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 175 od 07.07.2016.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvršitelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 44 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 12 od 13.07.2016.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi spomenika prirode "Park Bukovička banja"

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 101 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 45 od 13.07.2016.


Pravilnik o uslovima za obavljanje održavanja podsistema energija

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 172 od 07.07.2016.


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova brodskih agenata i agenata posrednika

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 75 od 07.07.2016.


Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja signalno-sigurnosnih uređaja

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 171 od 07.07.2016.


Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 20 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 34 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 178 od 07.07.2016.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 56 od 09.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 84 od 07.07.2016.


Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 112 od 07.07.2016.


Rešene o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 85 od 07.07.2016.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 26 od 13.07.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 20 od 15.07.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 36 od 07.07.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 7 od 13.07.2016.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 84 od 07.07.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 20 od 15.07.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 37 od 07.07.2016.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 8 od 13.07.2016.


Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 8 od 13.07.2016.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 22 od 15.07.2016.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 10 od 13.07.2016.


Rešenje o utvrđivanju interesa a administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 22 od 15.07.2016.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 38 od 07.07.2016.


Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

"Službeni glasnik RS", broj 49/10, strana: 3 od 21.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 4 od 15.07.2016.


Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 79/13, strana: 4 od 06.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 39 od 07.07.2016.


Zakon o javnom tužilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 27 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 39 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 13 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 54 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 61 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 23 od 15.07.2016.


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 66 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 22 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 34 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 3 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 69 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 14 od 13.07.2016.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 6 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 301 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 61 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 28 od 15.07.2016.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za migracije

"Službeni list APV", broj 33/15, strana: 1550 od 05.08.2015.
"Službeni list APV", broj 38/15, strana: 1609 od 11.09.2015.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu obrazloženog predloga akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i pripremu predloga akata o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 34/15, strana: 1573 od 14.08.2015.
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 14 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 8/16, strana: 157 od 24.02.2016.
"Službeni list APV", broj 40/16, strana: 903 od 29.06.2016.


Odluka o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 36/16, strana: 878 od 10.06.2016.
"Službeni list APV", broj 39/16, strana: 899 od 24.06.2016.
"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.


Odluka o proglašenju Dana žalosti na teritoriji Autonomne pokrajne Vojvodine

"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 914 od 06.07.2016.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 914 od 06.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 967 od 13.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 40/16, strana: 903 od 29.06.2016.


Rešenja o ukidanju rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 970 od 13.07.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 42/16, strana: 971 od 13.07.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 40/16, strana: 908 od 29.06.2016.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 30 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 2 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 60 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 1 od 30.06.2016.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 1 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/16, strana: 1 od 23.06.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 87/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 1 od 30.06.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 26 od 30.06.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 50 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 37 od 03.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 48 od 24.06.2016.


Odluka o dodeli odborničkih mandata

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 41 od 22.06.2016.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2017. i 2018. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 119 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/16, strana: 123 od 23.06.2016.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 1 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.


Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 1 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 15 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/16, strana: 132 od 23.06.2016.


Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja ženskog preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 30 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.


Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 116 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 7 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/16, strana: 122 od 23.06.2016.


Odluka o podizanju spomenika Konfuciju

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 1 od 08.06.2016.


Odluka o podizanju spomenika Žambilu Žabajevu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 1 od 08.06.2016.


Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 1 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 25 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 21 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 1 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/16, strana: 136 od 23.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 7 od 24.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika i odbornica Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 1 od 24.06.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 3 od 24.06.2016.


Odluka o promeni oblika organizovanja Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" iz ustanove u Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 11 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 33 od 08.06.2016.


Odluka o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 1 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 90 od 24.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 54 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 42 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 22 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace"

"Službeni list grada Beograda", broj 58/16, strana: 30 od 08.07.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 12 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 26 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 16 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 50 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 9 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradsko stambeno"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 35 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 61 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor opštine Čukarica"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 67/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 8 od 05.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 15 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 16 od 30.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 6 od 08.06.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 39 od 08.06.2016.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.


Odluka o Završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 8 od 22.06.2016.


Odluka o Završnom računu grada Beograda za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 62/16, strana: 1 od 23.06.2016.


Odluka o završnom računu gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 12 od 24.06.2016.


Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 25/09, strana: 24 od 27.05.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/10, strana: 40 od 11.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/11, strana: 16 od 10.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 38 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/12, strana: 22 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 90 od 24.06.2016.


Odluke o potvrđivanju i utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u skupštini gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 6 od 22.06.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 11 od 24.06.2016.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini GO Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 47 od 24.06.2016.


Oglasi o javnim konkrusima za imenovanje direktora javnih preduzeća (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 57 od 30.06.2016.


Plan detaljne regulacije "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/16, strana: 1 od 23.06.2016.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u maju 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 5 od 22.06.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 11 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 4 od 24.06.2016.


Pravilnik o merilima i kriterijumima za učešće korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima pomoći u kući, dnevnog boravka, personalne asistencije, privremenog smeštaja i stanovanja uz podršku

"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 2 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/12, strana: 1 od 20.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 2 od 22.06.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/15 - ODLUKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 29 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 11 od 21.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 21 od 13.07.2016.


Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 7 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/16, strana: 24 od 07.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 20 od 23.06.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća i ustanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 73 od 23.06.2016.


Rešenja o dodeli naziva ulicama i trgovima na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 72 od 23.06.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 93 od 08.06.2016.


Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 80 od 23.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 79 od 23.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 92 od 08.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 97 od 24.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 35 od 24.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 2 od 24.06.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 6 od 22.06.2016.


Rešenja o imenovanjima, izboru i razrešenjima (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 46 od 24.06.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima, imenovanjima i razrešenjima u GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 21 od 30.06.2016.


Rešenja o prestanku mandata, imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 8 od 24.06.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na unošenje imena Belgrade u poslovno ime privrednog društva

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 79 od 23.06.2016.


Rešenje o dodeli naziva trga na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 91 od 08.06.2016.


Rešenje o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 91 od 08.06.2016.


Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 91 od 08.06.2016.


Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 91 od 08.06.2016.


Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 92 od 08.06.2016.


Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine GO Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 3 od 24.06.2016.


Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 66 od 24.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 64/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 44 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 77 od 23.06.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 77 od 23.06.2016.


Rešenje o određivanju lokacija centara za sakupljanje otpada

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 2 od 22.06.2016.


Rešenje o osnivanju Administrativno-mandatne komisije (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 11 od 24.06.2016.


Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 60 od 30.06.2016.


Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 45 od 24.06.2016.


Statut gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 40 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/10, strana: 10 od 28.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 9 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 22 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 10 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/16, strana: 12 od 24.06.2016.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2016. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/16, strana: 1221 od 19.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/16, strana: 1242 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/16, strana: 1399 od 01.07.2016.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 216 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1639 od 16.07.2016.


Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 212 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1135 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1345 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 960 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1121 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1638 od 16.07.2016.


Odluka o Završnom računu budžeta grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/16, strana: 1453 od 15.07.2016.


Oglasi gradskih uprava za prijem u radni odnos

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/16, strana: 1446 od 14.07.2016.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 84 od 10.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/16, strana: 1674 od 20.07.2016.


Program razvoja sporta na teritoriji grada Novog Sada sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1640 od 16.07.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/16, strana: 1415 od 07.07.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/16, strana: 1446 od 14.07.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/16, strana: 1411 od 07.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/16, strana: 1400 od 01.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1661 od 16.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/16, strana: 1673 od 20.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/16, strana: 1445 od 14.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/16, strana: 1414 od 07.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja donosi Skupština grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/16, strana: 1427 od 11.07.2016.


Rešenja o prestanku dužnosti i imenovanjima direktora javnih preduzeća i ustanova u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/16, strana: 1421 od 11.07.2016.


Rešenja o prestanku funkcije i postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/16, strana: 1421 od 11.07.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/16, strana: 1383 od 01.07.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izimenama Programa rada (Mladost, Futog)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1660 od 16.07.2016.


Rešenje o odobrenju godišnjih programa sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/16, strana: 1388 od 01.07.2016.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 75 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/16, strana: 1400 od 01.07.2016.


Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/16, strana: 79 od 10.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/16, strana: 259 od 16.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/16, strana: 1409 od 07.07.2016.


Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/16, strana: 1388 od 01.07.2016.


Rešenje o utvrđivanju mesečnog iznosa finansijske pomoći porodici sa decom na ime naknade dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/15, strana: 1695 od 16.10.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/16, strana: 1345 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/16, strana: 1373 od 24.06.2016.


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 61 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/16, strana: 22 od 27.06.2016.


Odluka o davanju saglasnosti na Izmene finansijskih planova mesnih zajednica za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 1 od 12.07.2016.


Poslovnik o radu Gradskog veća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 6 od 12.07.2016.


Poslovnik o radu Gradskog veća (prečišćen tekst - sa 22/09)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/08, strana: 1 od 04.07.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/09, strana: 1 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/09, strana: 1 od 27.07.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/11, strana: 1 od 09.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/15, strana: 21 od 07.07.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 6 od 12.07.2016.


Program obrazovanja gradskih robnih rezervi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 57 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/16, strana: 21 od 27.06.2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Sportskom privrednom društvu FK "Radnički 1923" d.o.o. u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 14 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 5 od 12.07.2016.


Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatu za odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 21 od 12.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog saveta za zaštitu potrošača

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 13 od 12.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog saveta za zaštitu potrošača

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/15, strana: 11 od 11.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 13 od 12.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa, projekata i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 138 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 14 od 12.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju rada odborničkih grupa i Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 21 od 12.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu infrastrukturnih projekata za "SLAP informacioni sistem"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 18 od 12.07.2016.


Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 12 od 12.07.2016.


Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 360 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 79 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 520 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 448 od 12.07.2016.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 931 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 268 od 12.07.2016.


Odluka o gradskoj upravi grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 21/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 421 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/12, strana: 431 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 35/13, strana: 25 od 17.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/13, strana: 186 od 22.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/13, strana: 633 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 260 od 12.07.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 260 od 12.07.2016.


Odluka o izmenama Odluke o preuzimanju prava, obaveza i odgovornosti osnivača Kulturnog centra Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 443 od 12.07.2016.


Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 444 od 12.07.2016.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 447 od 12.07.2016.


Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/12, strana: 19 od 10.02.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 236 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 333 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 89 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 458 od 12.07.2016.


Odluka o održavanju komunalne higijene

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/08, strana: 372 od 24.11.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 829 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 86 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 519 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1050 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 453 od 12.07.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 36/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/13, strana: 383 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 516 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 773 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 421 od 12.07.2016.


Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zrenjaninska objedinjena naplata" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 522 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 87 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 437 od 12.07.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 25/15)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 469 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/13, strana: 841 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 346 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 701 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/15, strana: 715 od 12.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 434 od 12.07.2016.


Odluka o osnivanju Narodnog muzeja u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/98
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/09, strana: 204 od 10.07.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 394 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 443 od 12.07.2016.


Odluka o osnivanju Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/98
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/98
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/02
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/02
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 289 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 433 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 442 od 12.07.2016.


Odluka o osnivanju Savremene galerije umetničke kolonije Ečka u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/95
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/98
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/09, strana: 290 od 08.10.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 436 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 445 od 12.07.2016.


Odluka o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/03, strana: 117 od 07.11.2003.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/09, strana: 99 od 15.05.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 396 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 238 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 446 od 12.07.2016.


Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 122 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 166 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 456 od 12.07.2016.


Odluka o preuzimanju vršenja osnivačkih prava nad Istorijskim arhivom Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/12, strana: 447 od 23.11.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 444 od 12.07.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 71 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 412 od 12.07.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 78 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 416 od 12.07.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 66 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 407 od 12.07.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 36/13)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 766 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 403 od 12.07.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 89 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 425 od 12.07.2016.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Turistički centar grada Zrenjanina" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 94 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 429 od 12.07.2016.


Odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 861 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 167 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 692 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 451 od 12.07.2016.


Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/05, strana: 154 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/06, strana: 34 od 30.03.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/08, strana: 364 od 27.10.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/09, strana: 33 od 26.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 23/09, strana: 43 od 03.04.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 301 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 457 od 12.07.2016.


Odluka o utvrđivanju načina plaćanja i odobravanju popusta za jednokratno plaćanje cene građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina u postupku otuđenja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/15, strana: 134 od 06.03.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/15, strana: 698 od 02.10.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 457 od 12.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 469 od 12.07.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za propise

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 468 od 12.07.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/16, strana: 7 od 27.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/16, strana: 254 od 04.07.2016.


Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/13, strana: 318 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 199 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/16, strana: 254 od 04.07.2016.


Zaključak o razmatranju godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 458 od 12.07.2016.


Godišnji izveštaj Zaštitnika građana grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 278 od 12.07.2016.


Javni oglas za postavljenje načelnika Gradske uprave grada Subotice za period od pet godina

"Službeni list grada Subotice", broj 38/16, strana: 32 od 05.07.2016.


Odluka o dodeli priznanja PRO URBE

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 273 od 12.07.2016.


Odluka o dodeli zvanja Počasni građanin grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 273 od 12.07.2016.


Odluka o konsolidovanom završnom računu grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 3 od 12.07.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 1 od 12.07.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na posebne programe korišćenja sredstava iz budžeta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/16, strana: 26 od 05.07.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 276 od 12.07.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o radnom vremenu Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 38/16, strana: 4 od 05.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/16, strana: 1 od 18.07.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 1 od 10.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/16, strana: 1 od 18.07.2016.


Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/16, strana: 1 od 05.07.2016.


Rešenje o razrešenju načelnika Gradske uprave grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 38/16, strana: 1 od 05.07.2016.


Rešenje o zaduživanju članova Gradskog veća za određene oblasti iz nadležnosti grada

"Službeni list grada Subotice", broj 37/16, strana: 2 od 29.06.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 1 od 12.07.2016.


Zaključak o prestanku mandata zamenika Gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 39/16, strana: 309 od 12.07.2016.


Zaključci o prestanku mandata pomoćnicima gradonačelnika grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 37/16, strana: 1 od 29.06.2016.