Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 17 od 09.12.2014.


Indeksi potrošačkih cena za novembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 44 od 16.12.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 2 od 09.12.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 2 od 16.12.2014.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 4 od 16.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 60 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 61 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 61 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 62 od 09.12.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 173 od 12.12.2014.


Maloprodane cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 21 od 03.12.2014.


Maloprodane cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 21 od 03.12.2014.


Maloprodane cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 22 od 03.12.2014.


Maloprodane cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 21 od 03.12.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.


Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.


Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 157 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 86 od 11.12.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 106 od 11.12.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 48 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 77 od 11.12.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

PRESTAJE DA VAŽI - sa 133/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 3 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 118/14, strana: 4 od 30.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 44 od 17.12.2014.


Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 3/11, strana: 17 od 24.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 42 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 78/12, strana: 10 od 10.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 43 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 107/12, strana: 89 od 09.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 77 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 152 od 11.12.2014.


Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (Sa PRILOGOM: PRILOZI –1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o ostalom rezultatu, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Izveštaj o tokovima gotovine)

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 139 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 86 od 11.12.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za pitanja ratnih veterana

PRESTAJE DA VAŽI - sa 132/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni glasnik RS", broj 9/12, strana: 8 od 05.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Ada

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 168 od 12.12.2014.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Golubac

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 13 od 03.12.2014.


Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 136/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 12 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 7 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/14, strana: 15 od 05.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.


Odluka o organizaciji i radu Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 89 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 51 od 16.12.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 7 od 31.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 122/14, strana: 15 od 07.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 7 od 03.12.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 56 od 09.12.2014.


Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 63 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 13 od 11.12.2014.


Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja (PRILOZI 1-5)

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 30 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 78 od 11.12.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 43 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 97 od 11.12.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje

PAŽNJA - stupa na snagu 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 124 od 11.12.2014.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 136/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 7 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 83/10, strana: 148 od 09.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 28 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 55 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 6 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 17 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.


Odluka o utvrđivanju kuće Marka Stanojevića u selu Leskovac za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 4 od 11.12.2014.


Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2015. godini

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 13 od 11.12.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 7 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 12 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Gradske tržnice u Šapcu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 131/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 64 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 12 od 03.12.2014.


Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 12 od 03.12.2014.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj IUo-365/2014

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 47 od 09.12.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 51 od 09.12.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Rešenje broj IUz-934/2012 i izdvojeno mišljenje sudije

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 61 od 12.12.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 173 od 12.12.2014.


Pravilnik o dozvolama za rad

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 53 od 12.12.2014.


Pravilnik o izvršenju mere pritvora

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 40 od 09.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 49 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 70 od 16.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 27 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 90 od 16.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 69 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 112 od 16.12.2014.


Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove

"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 90 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 132 od 16.12.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 41 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 9 od 16.12.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 9 od 16.12.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/07, strana: 56 od 08.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 41 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 108 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 106 od 11.12.2014.


Pravilnik o kućnom redu za primenu mere pritvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 132/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 35/99, strana: 566 od 05.08.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 40 od 09.12.2014.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PAŽNJA - primenjuju se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 12 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 67 od 12.12.2014.


Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 21 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 42 od 16.12.2014.


Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova

"Službeni glasnik RS", broj 134/14, strana: 41 od 11.12.2014.


Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 35 od 16.12.2014.


Pravilnik o odeći, obući, rublju i posteljini osuđenih lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 42 od 16.12.2014.


Pravilnik o odeći, rublju, obući i posteljini osuđenih lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 1/12, strana: 76 od 11.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 42 od 16.12.2014.


Pravilnik o određivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 98 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 8 od 16.12.2014.


Pravilnik o osnovama programa socijalnog rada u predškolskim ustanovama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 131/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 70/94, strana: 2387 od 17.12.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 8 od 03.12.2014.


Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 70 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 56 od 09.12.2014.


Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za osiguranje (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 3/09, strana: 41 od 16.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 7/09, strana: 286 od 30.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 5/10, strana: 102 od 05.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 124 od 11.12.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 58 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 28 od 16.12.2014.


Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 28 od 16.12.2014.


Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 137/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 65 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 35 od 16.12.2014.


Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 134/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 134/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/10, strana: 10 od 23.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 134/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 20 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 43 od 16.12.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za rad strancu i licu bez državljanstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 136/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 22/10, strana: 93 od 09.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 53 od 12.12.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 31 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 11 od 03.12.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.


Pravilnik o utvrđivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 8 od 16.12.2014.


Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 57 od 09.12.2014.


Rešenja o dodeli nacionalnih sportskih priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 5 od 11.12.2014.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 6 od 11.12.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Bečej, Subotica)

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 168 od 12.12.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Grocka, Vrbas)

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 162 od 16.12.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 59 od 09.12.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Šabac, Pećinci)

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 13 od 03.12.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 12 od 03.12.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 167 od 12.12.2014.


Rešenja o ustupanju bez naknade stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 3 od 03.12.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 131/14, strana: 14 od 03.12.2014.


Rešenje o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

"Službeni glasnik RS", broj 64/13, strana: 7 od 24.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 51 od 12.12.2014.


Rešenje o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 45 od 17.12.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 40 od 09.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju gubitka reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 59 od 09.12.2014.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 8 od 16.12.2014.


Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 61 od 12.12.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 14/14, strana: 10 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 15 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Tarifa naknada koje naplaćuje OFA po osnovu kablovskog reemitovanja fotografskih dela

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 172 od 12.12.2014.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 3 od 16.12.2014.


Uputstvo o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja

"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 44 od 16.12.2014.


Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 65/01, strana: 5 od 23.11.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 45/02, strana: 7 od 02.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 47/02, strana: 1 od 16.08.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 91/02, strana: 11 od 27.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 1 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 16/04, strana: 1 od 20.02.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 76/04, strana: 1 od 02.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 31/05, strana: 3 od 08.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 22 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 9 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 3 od 11.12.2014.


Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 108/12, strana: 6 od 13.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 9 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 31 od 09.12.2014.


Uredba o načinu i postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa

"Službeni glasnik RS", broj 46/12, strana: 4 od 04.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse

"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 4 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 39 od 09.12.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 70 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 71 od 14.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 26 od 12.12.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 133 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 128/14, strana: 28 od 26.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 3 od 16.12.2014.


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 3 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 13 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 3 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 10 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 3 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 130/14, strana: 1 od 02.12.2014.


Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 3 od 17.12.2014.


Zakon o Carinskoj tarifi

"Službeni glasnik RS", broj 62/05, strana: 1 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 17 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/07, strana: 3 od 05.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 19 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 111/08, strana: 3 od 05.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/09, strana: 1 od 10.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 100/09, strana: 1 od 03.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 66/10, strana: 1 od 15.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 95/11, strana: 1 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 11/12, strana: 7 od 14.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 115/12, strana: 1 od 06.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 130/14, strana: 1 od 02.12.2014.


Zakon o planiranju i izgradnji

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 105 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 81/09, strana: 76 od 02.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 66 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 24/11, strana: 3 od 04.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 14 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/13, strana: 37 od 14.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 50/13, strana: 23 od 07.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 114 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 258 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 3 od 09.12.2014.


Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1786 od 03.12.2014.


Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1786 od 03.12.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za izradu analize problema nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih samouprava u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 41/14, strana: 1547 od 24.10.2014.
"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1763 od 26.11.2014.


Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za sredstva preneta od Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 4/12, strana: 437 od 29.02.2012.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1792 od 10.12.2014.


Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/12, strana: 1123 od 24.07.2012.
"Službeni list APV", broj 28/12, strana: 1424 od 24.10.2012.
"Službeni list APV", broj 32/12, strana: 1634 od 21.11.2012.
"Službeni list APV", broj 37/12, strana: 1709 od 05.12.2012.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 16 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 12/13, strana: 220 od 05.04.2013.
"Službeni list APV", broj 34/13, strana: 1108 od 11.09.2013.
"Službeni list APV", broj 39/13, strana: 1191 od 16.10.2013.
"Službeni list APV", broj 46/13, strana: 1268 od 28.11.2013.
"Službeni list APV", broj 48/13, strana: 1314 od 11.12.2013.
"Službeni list APV", broj 19/14, strana: 959 od 21.05.2014.
"Službeni list APV", broj 24/14, strana: 1122 od 19.06.2014.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1383 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 35/14, strana: 1440 od 10.09.2014.
"Službeni list APV", broj 45/14, strana: 1721 od 05.11.2014.
"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1772 od 26.11.2014.


Odluka o Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1791 od 10.12.2014.


Odluka o stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 31/04, strana: 691 od 23.12.2004.
"Službeni list APV", broj 20/07, strana: 978 od 15.11.2007.
"Službeni list APV", broj 4/10, strana: 331 od 24.03.2010.
"Službeni list APV", broj 2/13, strana: 35 od 30.01.2013.
"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1791 od 10.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1793 od 10.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 50/14, strana: 1783 od 03.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 51/14, strana: 1792 od 10.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima, davanje saglasnosti

"Službeni list APV", broj 49/14, strana: 1763 od 26.11.2014.


Cenovnik JP "Toplifikacija" Lazarevac, sa Rešenjem o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 33 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 30 od 21.11.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 3 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/14, strana: 33 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 13 od 14.11.2014.


Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 13 od 14.11.2014.


Cenovnik ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac (prečišćen - sa 57/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 15 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 34 od 21.11.2014.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.


Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 4 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 1 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 9 od 21.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 37 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 17 od 21.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 1 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 16 od 14.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 16 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 2 od 21.11.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Odluka o cenama parkiranja na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 41 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 47 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 31 od 21.11.2014.


Odluka o cenama parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 40 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 32 od 21.11.2014.


Odluka o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 31 od 21.11.2014.


Odluka o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 33 od 21.11.2014.


Odluka o dodeli Nagrade opštine Čukarica "Matija Ban" za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.


Odluka o finansiranju aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Stari grad u 2014. i 2015. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 26 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.


Odluka o izmeni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2014. i 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 9 od 27.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 15 od 21.11.2014.


Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 23 od 14.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 27 od 21.11.2014.


Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 19 od 14.11.2014.


Odluka o osnivanju "Humanitarne fondacije Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 5 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Odluka o osnivanju ustanove Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac - 1947", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 32 od 14.11.2014.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.


Odluka o zaduženju gradske opštine Lazarevac za realizaciju kapitalnih investicionih projekata

"Službeni list grada Beograda", broj 5/11, strana: 32 od 11.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 31 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 29 od 21.11.2014.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u oktobru 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 16 od 14.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 16 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 6 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 6 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 25 od 14.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 33 od 14.11.2014.


Rešenja o postavljenju na položaj zamenika javnog pravobranioca (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 12 od 14.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pobrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 29 od 21.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 1 od 21.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 58/12, strana: 12 od 29.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 4 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 16 od 21.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 24 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 25 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 7 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 5 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 8 od 21.11.2014.


Rešenje o određivanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorišta koja se koriste za snabdevanje vodom za piće na području grada Beograda (prečišćen tekst)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/14 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni list grada Beograda", broj 1/88, strana: 44 od 18.01.1988.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 12 od 14.11.2014.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1301 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 867 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1350 od 28.11.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 63/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/93, strana: 415
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/94, strana: 102
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/94, strana: 135
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1403 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/09, strana: 1032 od 18.09.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1415 od 28.11.2014.


Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća Gradski informativni centar "Apolo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1282 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 159 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 447 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1421 od 28.11.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1340 od 27.11.2014.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/08, strana: 1400 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/09, strana: 783 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/13, strana: 892 od 25.07.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1420 od 28.11.2014.


Odluka o postavljanju spomen-ploče porodici Čura u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1420 od 28.11.2014.


Odluka o pravobranilaštvu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1415 od 28.11.2014.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti za 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1383 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 945 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1422 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1406 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1431 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1407 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1431 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja čistoće i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1402 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 954 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1429 od 28.11.2014.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti, tekućeg održavanja zelenila i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1400 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 957 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1430 od 28.11.2014.


Odluka o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1390 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 171 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 949 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1424 od 28.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za sanaciju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1410 od 28.11.2014.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za sanaciju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1412 od 28.11.2014.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1361 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/14, strana: 170 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 37/14, strana: 925 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1435 od 29.11.2014.


Odluka o sredstvima za sanaciju poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1347 od 28.11.2014.


Odluka o sredstvima za sanaciju poslovanja Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1348 od 28.11.2014.


Odluke o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/14, strana: 1432 od 28.11.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1344 od 27.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1340 od 27.11.2014.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1472 od 29.11.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Turističke organizacije grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/14, strana: 1472 od 29.11.2014.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog odbora za pristupanje grada Novog Sada V fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 62/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/12, strana: 1092 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1342 od 27.11.2014.


Sporazum o izradi Plana detaljne regulacije prostora "Kišnjeva glava" u Nacionalnom parku "Fruška gora"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 62/14, strana: 1339 od 27.11.2014.


Finansijski plan Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 220 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 9 od 05.12.2014.


Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/14, strana: 1 od 12.12.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za izbor i razrešenje izvršnih organa Grada

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 11 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 3 od 05.12.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/14, strana: 1 od 01.12.2014.


Odluka o refinansiranju dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode uzetih kod poslovnih banaka

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 10 od 28.11.2014.


Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma grada Kragujevca 2015-2020. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 12 od 28.11.2014.


Odluka o visini stope poreza na imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 38 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 5 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 41/14, strana: 1 od 01.12.2014.


Odluka o zaključenju Aneksa 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JSP "Kragujevac" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 170 od 28.11.2014.


Odluke - prestanak funkcija članova Gradskog veća grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluke o izboru članova Gradskog veća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 5 od 28.11.2014.


Odluke o postavljenjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 1 od 05.12.2014.


Plan detaljne regulacije "Saobraćajnice od Južne obilaznice do Matične lokacije grupe Zastava"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 77 od 28.11.2014.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - Sekretarijat za komunalne poslove i nadzor u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 32 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 14 od 05.12.2014.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Kragujevca u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 18 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 13 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/14, strana: 1 od 15.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 6 od 05.12.2014.


Program o obrazovanju gradskih robnih rezervi u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 216 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 8 od 05.12.2014.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/14, strana: 10 od 17.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 9 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 173 od 28.11.2014.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/14, strana: 17 od 09.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 31 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 4 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 5 od 05.12.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-27/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 225 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 71 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 11 od 05.12.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-28/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 224 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 4 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 71 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 11 od 05.12.2014.


Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini (400-30/14-V)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 223 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/14, strana: 4 od 21.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 175 od 28.11.2014.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 30 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 11 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 12 od 05.12.2014.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 10 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 13 od 05.12.2014.


Program za podsticaj preduzetništva u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 221 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 13 od 05.12.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 2 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 2 od 04.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/14, strana: 4 od 05.12.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/14, strana: 149 od 28.11.2014.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 21 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 2 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 1 od 28.11.2014.


Odluka o donošenju Plana generalne regulacije XI - deo zone "Dudova šuma" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 98 od 28.11.2014.


Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 6 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 192 od 28.11.2014.


Odluka o stopama poreza na imovinu Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 34/13, strana: 66 od 21.11.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 242 od 28.11.2014.


Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 24 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 185 od 28.11.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.


Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 46 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 244 od 28.11.2014.


Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka

"Službeni list grada Subotice", broj 44/14, strana: 2 od 15.12.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na imenovanja vršilaca dužnosti glavnih i odgovornih urednika

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 190 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 173 od 28.11.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 44/14, strana: 4 od 15.12.2014.


Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora

"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 187 od 28.11.2014.


Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2014. godini

"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 74 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 186 od 28.11.2014.


Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za tarifne kupce

"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 35 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 185 od 28.11.2014.