Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/96, strana: 19 od 06.09.1996.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 (u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene - Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene) i 107/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o stranim ulaganjima

"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 71 od 29.10.2014.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 80 od 14.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 2 od 10.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 2 od 01.10.2014.


JAVNE NABAVKE - Poziv (usluge)

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 2 od 29.10.2014.


Kadrovska rešenja - postavljenja, imenovanja i razrešenja koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 25 od 16.10.2014.


Krivični zakonik

"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 51 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 171 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 3 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 3 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 164 od 08.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 75 od 10.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Monus)

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 77 od 29.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 187 od 14.10.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 31 od 23.10.2014.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 4/14, strana: 20 od 17.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 53 od 29.10.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 118 od 22.10.2014.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 113/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 45 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 118 od 22.10.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Obaveštenja o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 200 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 72 od 29.10.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravila o radu tržišta električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 76 od 29.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine putem elektronske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektronske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 4 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine putem elektronske skupštine 26. oktobra 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 4 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 3 od 22.10.2014.


Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 3 od 23.10.2014.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.


Odluka o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Odluka o izboru javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Odluka o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Odluka o matični područjima grada Kruševca

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 127 od 04.10.2014.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Pirot

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 162 od 08.10.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 112/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/14, strana: 34 od 29.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.


Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

PAŽNJA - primenjuje se od 28. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 35 od 16.10.2014.


Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

"Službeni glasnik RS", broj 57/04, strana: 6 od 25.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 82/04, strana: 1 od 20.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.


Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 71/08, strana: 5 od 25.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 5 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 37/11, strana: 37 od 31.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 19/12, strana: 5 od 13.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/12, strana: 4 od 05.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 14 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 87/13, strana: 13 od 04.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 6 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 14 od 23.10.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

"Službeni glasnik RS", broj 11/11, strana: 7 od 22.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/11, strana: 4 od 26.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/12, strana: 19 od 04.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/13, strana: 88 od 22.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 72 od 14.10.2014.


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope

"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 3 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 19 od 08.10.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za utvrđivanje predloga mera radi nesmetanog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva

"Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 4 od 16.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 12 od 03.10.2014.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 6 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 62/07, strana: 5 od 06.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 86/08, strana: 3 od 19.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 13 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/11, strana: 23 od 01.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 100/12, strana: 81 od 19.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 17 od 22.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 75 od 29.10.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku tužioca za ratne zločine

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 30 od 23.10.2014.


Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava za podsticanje razvoja seoskog turizma

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 2 od 09.10.2014.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 76 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Odluka o usklađivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 66/13, strana: 6 od 26.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 205 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 199 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 100 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 189 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 99 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.


Odluka o utvrđivanju Starog gvozdenog mosta na reci Gradac u Valjevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 15 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Gimnazije "Vuk Karadžić" u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 15 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade hotela "Grand" u Valjevu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 13 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Stare bolnice u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 14 od 22.10.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade Uprave javnih prihoda u Loznici za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 16 od 22.10.2014.


Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 13 od 01.10.2014.


Odluka o visini naknada za standarde, srodne dokumenta i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/11, strana: 20 od 22.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/12, strana: 73 od 21.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 45 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. janaura 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova

"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 15 od 12.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 38 od 03.10.2014.


Odluka o visini troškova obeležavanja i registrovanja životinja

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 42 od 24.10.2014.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 121 od 22.10.2014.


Odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 76 od 29.10.2014.


Odluke o ceni prirodnog gasa i ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 163 od 08.10.2014.


Odluke o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 59 od 15.10.2014.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 24 od 16.10.2014.


Odluke o izboru i prestanku sudijske funkcije sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 61 od 10.10.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 39 od 03.10.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 85 od 16.10.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 75 od 29.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1213/2011

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 35 od 03.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-1338/2011

"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 25 od 23.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-1579/2010 i IUo-330/2013

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 65 od 22.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-222/2013, Už-2042/2012, Už-3848/2012, Už-6598/2012

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUz-40/2012, IUo-317/2011

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 17 od 01.10.2014.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke broj IUz-427/2013, IUz-428/2013, IUo-816/2012, IUo-301/2013

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova, Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 125 od 22.10.2014.


Plan raspodele frekvencija za sisteme sa fiksnim bežičnim pristupom (FWA) u frekvencijskim opsezima 3410-3600 MHz i 3600-3800 MHz

PAŽNJA - prestaje da važi u delu koji se odnosi na raspodelu frekvencijskih blokova za DCS 1800 radio-sistem
"Službeni glasnik RS", broj 17/08, strana: 18 od 13.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 44 od 24.10.2014.


Poslovnik Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 31/08, strana: 31 od 28.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 61 od 10.10.2014.


Pravilnik o centrima za obuku padobranaca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/07, strana: 6 od 17.08.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 2/14, strana: 5 od 10.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 14/14, strana: 3 od 07.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 50 od 15.10.2014.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 32 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/12, strana: 114 od 27.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 73 od 14.10.2014.


Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 57 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.


Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 9 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 62/12, strana: 32 od 26.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 73/12, strana: 8 od 27.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 432 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 7/13, strana: 44 od 28.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 37 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 29 od 23.10.2014.


Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 105/06, strana: 21 od 21.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 31 od 03.10.2014.


Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 57/10, strana: 10 od 13.08.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/14, strana: 28 od 19.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 34 od 16.10.2014.


Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 29/10, strana: 61 od 02.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 84/10, strana: 15 od 12.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 100/10, strana: 90 od 28.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 87 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 18 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 97/12, strana: 11 od 08.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 11 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 186 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 52 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/13, strana: 8 od 11.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 48 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 24 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 9 od 03.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 21 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 117/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 84/09, strana: 83 od 15.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.


Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 51 od 29.10.2014.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.


Pravilnik o padobranstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 77/07, strana: 10 od 17.08.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 105/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 62/13, strana: 49 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 123 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 21 od 03.10.2014.


Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu prozvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 21 od 03.10.2014.


Pravilnik o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.


Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

"Službeni glasnik RS", broj 94/06, strana: 10 od 27.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 108/06, strana: 15 od 01.12.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.


Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 72 od 22.10.2014.


Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 20 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 265 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 53/11, strana: 96 od 20.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 22/12, strana: 30 od 23.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 61 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 14 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 27 od 10.10.2014.


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 89 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.


Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 230 od 27.10.2014.


Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova na koje se ne primenjuje Deo - 21

"Službeni glasnik RS", broj 69/11, strana: 31 od 19.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 185 od 14.10.2014.


Pravilnik o sistemu upravljanja bezbednošću u civilnom vazduhoplovstvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/13, strana: 7 od 14.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 49 od 29.10.2014.


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 10/13, strana: 39 od 30.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 47 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 40 od 11.10.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 46 od 29.10.2014.


Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude

"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 9 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 33 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 36 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 28 od 10.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

"Službeni glasnik RS", broj 44/07, strana: 17 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 65/08, strana: 18 od 05.07.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 243 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 32/10, strana: 114 od 14.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/10, strana: 20 od 23.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 75/13, strana: 43 od 25.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 230 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 69 od 22.10.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 47 od 29.10.2014.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/08, strana: 26 od 17.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 20 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 33 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 29 od 10.10.2014.


Pravilnik o uslovima za izradu i postupku za izradu Glavne liste minimalne ispravnosti opreme vazduhoplova i Liste minimalne ispravnosti opreme vazduhoplova i o postupku njihovog odobravanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 110/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 193 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 187 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 382 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 114 od 14.10.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 15 od 01.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 24 od 23.10.2014.


Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 108 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 25 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 15 od 23.10.2014.


Pravilnik o visini troškova za izdavanje godišnje dozvole za rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

PAŽNJA - Videti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - "Sl. gl. RS - međunarodni ugovori", br. 83/2008
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 7 od 08.10.2014.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Niš, Bor)

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 119 od 22.10.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Valjevo)

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 75 od 10.10.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Vranje)

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 43 od 03.10.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 19 od 03.10.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 31 od 16.10.2014.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 20 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na proširenje područja Slobodne zone "Pirot" u Pirotu

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 30 od 16.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja slobodne zone "Jug" u Nišu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 104/14 - Rešenjem o prestanku važenja Rešenja
"Službeni glasnik RS", broj 52/12, strana: 3 od 22.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 14 od 01.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 9 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 8 od 29.10.2014.


Rešenje o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 7 od 29.10.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 27 od 01.10.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke grada Beograda

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 29 od 22.10.2014.


Rešenje o obustavljanju postupka za izbor Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 26 od 10.10.2014.


Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 106/14, strana: 3 od 04.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 5 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 5 od 23.10.2014.


Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 92 od 08.10.2014.


Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 24 od 01.10.2014.


Rešenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 98 od 14.10.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 25 od 10.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 26. oktobar 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet albanske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 10 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 16 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet češke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 49 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 26 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet grčke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 24 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 27 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 30 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet romske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 31 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 37 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 41 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 43 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 47 od 15.10.2014.


Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste (Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine)

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 22 od 15.10.2014.


Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 109/14, strana: 3 od 11.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 30 od 22.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 14 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13, strana: 40 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum između Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 25 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti veterinarstva, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 135 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 6 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 22 od 03.10.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 85 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 23 od 03.10.2014.


Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/14, strana: 21 od 15.10.2014.


Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/14, strana: 89 od 09.09.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 17 od 08.10.2014.


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (stupio na snagu 1. septembra 2013. godine)

"Službeni glasnik RS", broj 83/08, strana: 1 od 10.09.2008.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/13, strana: 1 od 24.09.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/14, strana: 7 od 08.10.2014.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 222 od 27.10.2014.


Uputstvo za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 3 od 26.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 41 od 24.10.2014.


Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 20 od 16.10.2014.


Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela

"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 25 od 10.10.2014.


Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 12 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.


Uredba o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 70 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 71 od 14.10.2014.


Uredba o platama lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 14/03, strana: 1 od 20.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 67/05, strana: 3 od 29.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 105/05, strana: 3 od 28.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Uredba o platama lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove u vezi sa izvršenjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

"Službeni glasnik RS", broj 106/09, strana: 3 od 17.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 114/14, strana: 13 od 23.10.2014.


Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 26 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 231 od 27.10.2014.


Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metoda javne aukcije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 115/2014 - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije
"Službeni glasnik RS", broj 72/10, strana: 5 od 08.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 5 od 24.10.2014.


Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Ozren - Jadovnik"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 15 od 08.10.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Klisura reke Mileševke"

"Službeni glasnik RS", broj 104/14, strana: 5 od 01.10.2014.


Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Mala jasenova glava"

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 225 od 27.10.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Felješana"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 12 od 08.10.2014.


Uredba o proglašenju Strogog rezervata prirode "Kukavica"

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 9 od 08.10.2014.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 4 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 133 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 228 od 27.10.2014.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine

"Službeni glasnik RS", broj 110/14, strana: 3 od 14.10.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 41-11918/2014

"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 20 od 03.10.2014.


Zaključak Vlade 05 broj 512-12690/2014 o određivanju mera karantina

"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.


Zaključci Komsije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 112 od 22.10.2014.


Zakon o Agenciji za privatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 6 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 72 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 3 od 24.10.2014.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 3 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 3 od 27.10.2014.


Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 145 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 3 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.


Zakon o investicionim fondovima

"Službeni glasnik RS", broj 46/06, strana: 114 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/09, strana: 22 od 14.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 137 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 6 od 24.10.2014.


Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o javnoj svojini

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 114 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 88/13, strana: 3 od 06.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


Zakon o javnom tužilaštvu

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 27 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 39 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 13 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 54 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o legalizaciji objekata

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 3 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 84/02, strana: 2 od 05.12.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 23/03, strana: 16 od 13.03.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 70/03, strana: 1 od 10.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 51 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 8 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/09, strana: 39 od 19.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 53/10, strana: 15 od 29.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 2/12, strana: 3 od 13.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 3 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 12 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 9 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 105/14, strana: 3 od 03.10.2014.


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehničkoj saradnji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/96, strana: 19 od 06.09.1996.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/14, strana: 18 od 03.10.2014.


Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 80 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 9 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 5 od 24.10.2014.


Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 220 od 27.10.2014.


Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/13 (u delu koji se odnosi na robu dvostruke namene - Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene) i 107/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 8/05, strana: 2 od 25.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 111/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 3 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 3 od 15.10.2014.


Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 3 od 15.10.2014.


Zakon o stranim ulaganjima

"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 38 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 5/03, strana: 1 od 25.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 3 od 08.10.2014.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.


Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

PRESTAJE DA VAŽI - sa 116/14 - 1. novembra 2014. godine (zaključno sa isplatom plata odnosno drugih stalnih primanja za mesec oktobar 2014. godine) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 11 od 06.12.2013.


Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1541 od 15.10.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1501 od 24.09.2014.


Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

PONIŠTENO - sa 38/14
"Službeni list APV", broj 34/14, strana: 1435 od 03.09.2014.
"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1501 od 24.09.2014.


Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1541 od 15.10.2014.


Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1522 od 03.10.2014.


Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 394 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 26/12, strana: 1409 od 04.10.2012.
"Službeni list APV", broj 22/14, strana: 999 od 04.06.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1533 od 15.10.2014.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1465 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1542 od 15.10.2014.


Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/12, strana: 1413 od 10.10.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 9/13, strana: 149 od 13.03.2013.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.


Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 20 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 15/14, strana: 919 od 23.04.2014.
"Službeni list APV", broj 39/14, strana: 1514 od 03.10.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada ustanova kulture u APV

"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1535 od 15.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 38/14, strana: 1499 od 24.09.2014.


Generalni plan Beograda 2021.

"Službeni list grada Beograda", broj 27/03, strana: 901 od 15.10.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/05, strana: 1 od 21.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/05, strana: 1 od 25.10.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 1 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/07, strana: 1 od 17.10.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/09, strana: 1 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 70/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 9 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 10 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 16 od 30.09.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (gradska opština Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 27 od 30.09.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 3 od 30.09.2014.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110kV od planirane TS 110/10 kV "Autokomanda" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Voždovac i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 11 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS "Mostar" - Hitna pomoć, gradska opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 6 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 6 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 5 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO "Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi", gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 10 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 4 od 18.09.2014.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije železničke infrastrukture u Makišu, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 12 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 1 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 21 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 10 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o lokalnim administrativnim taksama

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 100 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 17 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 29 od 30.09.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 16 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 10 od 25.09.2014.


Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/11, strana: 2 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 7 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 1 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 13 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 16 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.


Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 1 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 23 od 30.09.2014.


Odluka o organizaciji uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 24 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/13, strana: 48 od 25.02.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/13, strana: 10 od 18.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 49 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 6 od 09.10.2014.


Odluka o osnivanju i radu službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 1 od 03.10.2014.


Odluka o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

"Službeni list grada Beograda", broj 24/06, strana: 15 od 30.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 2 od 18.09.2014.


Odluka o ponavljanju oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 9 od 03.10.2014.


Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (prečišćen tekst - sa 31/2002)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/01, strana: 156 od 21.03.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 732 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/02, strana: 358 od 15.07.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/02, strana: 919 od 30.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/03, strana: 82 od 21.02.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 24 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/06, strana: 4 od 15.09.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/09, strana: 15 od 29.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/10, strana: 1 od 30.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 20 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 2 od 18.09.2014.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 13 od 25.09.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine GO Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 77 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac (prečišćen tekst - sa 76/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 12 od 09.10.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 10/13, strana: 4 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/13, strana: 5 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove Gradskog centra za fizičku kulturu iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluka o pružanju pravne pomoći (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 3 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 12 od 25.09.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/14 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 8 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 15 od 25.09.2014.


Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 4 od 30.09.2014.


Odluka o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/03, strana: 721 od 24.07.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/04, strana: 344 od 26.05.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 34 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/07, strana: 1 od 21.02.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 15 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 24 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/10, strana: 1 od 18.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/10, strana: 2 od 11.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 2 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/14, strana: 1 od 24.10.2014.


Odluka o ustanovljenju nagrade "Policajac godine" i "Vatrogasac godine" (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 7 od 25.09.2014.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.


Odluka o utvrđivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 40/13, strana: 11 od 09.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 9 od 03.10.2014.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 17 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 9 od 25.09.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima gradska opština Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 3 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 7 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 15 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 8 od 25.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 6 od 25.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 1 od 18.09.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u avgustu 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 24 od 18.09.2014.


Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 30/11, strana: 1 od 29.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/11, strana: 1 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 10 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 48 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/12, strana: 1 od 06.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 1 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 1 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 66/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 1 od 30.09.2014.


Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 1 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 5 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/14, strana: 1 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 10 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 15 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 16 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 14 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 18 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 15 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 6 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 11 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 12 od 25.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 63/14, strana: 1 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 24 od 18.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 19 od 09.10.2014.


Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Centra beogradskih festivala iz Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Turističke organizacije Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 9 od 18.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog pravilnika o radu Direkcije za razvoj i izgradnju GO Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 11 od 03.10.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradskog zavoda za veštačenje

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o dodeli naziva ulice Koče Popovića na teritoriji gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 69/14, strana: 7 od 18.09.2014.


Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 7 od 03.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 74/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 42/10, strana: 10 od 09.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/11, strana: 10 od 02.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 14 od 20.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 14 od 30.09.2014.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 43/10, strana: 1 od 13.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 3 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.


Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.


Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2013. godine do 15. marta 2014. godine (u zimskim uslovima)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/13, strana: 1 od 14.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 6 od 03.10.2014.


Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Hrast u ulici Mije Kovačevića" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 5 od 18.09.2014.


Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Vinova loza u Zemunu"

"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 3 od 18.09.2014.


Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Lalino drvo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - Rešenjem o prestanku zaštite
"Službeni list grada Beograda", broj 16/98, strana: 421 od 09.10.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/14, strana: 8 od 18.09.2014.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 59/11, strana: 1 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/12, strana: 1 od 30.01.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/12, strana: 1 od 02.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/12, strana: 1 od 20.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 1 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 24 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/13, strana: 101 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/13, strana: 46 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 5 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 2 od 30.09.2014.


Statut gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 46 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/10, strana: 71 od 05.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/10, strana: 32 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/10, strana: 27 od 14.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 20 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 10 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 17 od 25.09.2014.


Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2014. godinu prof. dr Branku Balju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2014. godinu Rukometnom klubu "Vojvodina" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2014. godinu dr Dragani Ćorić

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2014. godinu Matici srpskoj

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o Novembarskoj povelji Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/03, strana: 302
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1121 od 14.10.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Odluka o Programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 70/13, strana: 1389 od 28.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1126 od 14.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/14, strana: 117 od 25.03.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1117 od 06.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1105 od 30.09.2014.


Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1117 od 06.10.2014.


Program investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 273 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 849 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1118 od 06.10.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1112 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i postavljenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1111 od 30.09.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1126 od 14.10.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/14, strana: 1122 od 14.10.2014.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1119 od 06.10.2014.


Rešenje o dodeljivanju novčane nagrade

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.


Rešenje o imenovanju sekretara međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/14, strana: 1119 od 06.10.2014.


Rešenje o određivanju doktora medicine, za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 36/11, strana: 875 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/12, strana: 79 od 23.02.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/13, strana: 401 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 71/13, strana: 1439 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1110 od 30.09.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 51/14, strana: 1111 od 30.09.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci - Zeleni u Kragujevcu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 1 od 08.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 1 od 09.10.2014.


Odluka o određivanju predstavnika grada Kragujevca za Skupštinu osnivača Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/14, strana: 11 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.


Odluka o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/09, strana: 10 od 19.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 49 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 1 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/13, strana: 17 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 20 od 12.09.2014.


Odluke o razrešenju i postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 1 od 22.09.2014.


Program obeležavanja 21. oktobra 2014. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 4 od 09.10.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/14, strana: 3 od 04.09.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.


Rešenje o imenovaju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 31/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/12, strana: 18 od 02.08.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa rada i projekata udruženja za manifestacije od značaja za grad Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 35 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 25 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga za sufinansiranje projekata / programa u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/14, strana: 17 od 10.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 23 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za konsolidaciju i reforme komunalnih preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 9 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 25 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za koordiniranje aktivnostima za realizaciju statusne promene Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 228 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/12, strana: 80 od 08.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 38 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 21 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 3 od 11.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 7 od 22.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašenja vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/14, strana: 6 od 27.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 182 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/14, strana: 7 od 28.08.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 22 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/12, strana: 14 od 21.06.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/14, strana: 2 od 01.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 26 od 12.09.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj privatnog preduzetništva, komunalne privrede i ekologije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 180 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/14, strana: 24 od 12.09.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/14, strana: 6 od 22.09.2014.


Metodologija utvrđivanja cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 115 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 440 od 01.10.2014.


Pravilnik o poklonima sa protokolarnom namenom

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/14, strana: 438 od 17.09.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na cene grejanja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 443 od 01.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 445 od 01.10.2014.


Zaključak o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2014. godini

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/14, strana: 64 od 20.03.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/14, strana: 443 od 01.10.2014.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora broj II-00-361-984/2014

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 3 od 06.10.2014.


Odluka o Gradskom javnom pravobranilaštvu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 24 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/11, strana: 91 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/11, strana: 1 od 17.11.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 55/12, strana: 91 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 81 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o Gradskom pravobranilaštvu

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o promeni naziva ulica u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 4 od 25.09.2014.


Odluka o restauraciji i premeštanju spomenika - skulpture Sveto Trojstvo

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/13, strana: 69 od 04.10.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 3 od 25.09.2014.


Pravilnik o merilima za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 3 od 10.10.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.


Pravilnik o službenoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 23/14, strana: 5 od 02.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 38/14, strana: 1 od 20.10.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 34/14, strana: 20 od 25.09.2014.


Rešenje o imenovanju koordinatora za inkluziju Roma Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.


Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 36/14, strana: 1 od 10.10.2014.