Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje krvnog pritiska

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 560 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - uređaje sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. juna 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 795 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 132 od 15.08.2014.


Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 1. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 45 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 29/02, strana: 1 od 24.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug

PAŽNJA - videti čl. 145. tač. 5) i 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. gl. RS", br. 83/2014)
"Službeni list SRJ", broj 11/95, strana: 10 od 03.03.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 95 od 22.08.2014.


Indeksi potrošačkih cena za jul 2014. godine

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 144 od 15.08.2014.


JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 2 od 22.08.2014.


JAVNE NABAVKE - Poziv

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 2 od 01.08.2014.


JAVNE NABAVKE – Pozivi

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 2 od 15.08.2014.


JAVNE NABAVKE - Pozivi i Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 6 od 08.08.2014.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.


Javnobeležnički poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 12 od 25.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina ("Dinamic Tobacco" d.o.o.)

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 152 od 15.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina ("Imperial Tobacco SCG" d.o.o.)

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 153 od 15.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina ("Monus" d.o.o.)

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 152 od 15.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 178 od 29.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 96 od 22.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 21 od 26.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 96 od 22.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (uvoznik – JT International a.d. Senta)

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 56 od 08.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (uvoznik - JULIETA DOO)

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 55 od 08.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 75 od 01.08.2014.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina, "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 57 od 01.08.2014.


Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI 15. JANUARA 2015. GODINE - ALI nastavlja da se privremeno primenjuje do dana početka primene odredaba 21. - 28. Zakona o uređenju sudova (shodno čl. 47. Pravilnika koji ga zamenjuje - iz 81/2014)
"Službeni glasnik RS", broj 36/02, strana: 3 od 25.06.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 41/02, strana: 13 od 12.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/05, strana: 24 od 20.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.


Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti koja će se privremeno primenjivati do dana početka primene odredaba čl. 21. do 28. Zakona o uređenju sudova

PRESTAJU DA VAŽE - sa 81/14 - 15. januara 2015. godine - Pravilnikom o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova
"Službeni glasnik RS", broj 80/05, strana: 24 od 20.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.


Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 27 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 110/13, strana: 266 od 13.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 36 od 08.08.2014.


Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 36 od 08.08.2014.


Obaveštenja o datumu stupanja na snagu sporazuma, protokola i ugovora

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, "BOSS PETROL" d.o.o. Stari Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 152 od 15.08.2014.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP "GAS-RUMA, Ruma

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 45 od 08.08.2014.


Odluka o izboru ministra finansija

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Odluka o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014-2016. godinu

PAŽNJA - videti Odluku - 23/2014, 62/2014
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 85 od 12.08.2014.


Odluka o izboru sudije (Erika Kerpeši)

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 52 od 01.08.2014.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (Više javno tužilaštvo u Beogradu)

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 89 od 12.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 19 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 71 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 69 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 69 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 82 od 22.08.2014.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 64 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 82 od 22.08.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 56 od 22.08.2014.


Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 89 od 22.08.2014.


Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost na otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 70 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/13, strana: 6 od 25.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

"Službeni glasnik RS", broj 23/14, strana: 4 od 26.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 4 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 4 od 29.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 109 od 15.08.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 32 od 08.08.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca (Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu)

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 89 od 12.08.2014.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca (po sili zakona)

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 53 od 01.08.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 32 od 08.08.2014.


Odluka o prestanku sudijske funkcije (zbog navršenja radnog veka)

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 53 od 01.08.2014.


Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 29 od 08.08.2014.


Odluka o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 11 od 26.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja dobrovoljnog penzijskog fonda (sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja – izveštaj o neto imovini, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o promenama na neto imovini)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - PAŽNJA - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 86 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 63 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (Sa PRILOGOM: OBRASCI –1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 60/11, strana: 74 od 16.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 73 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 43 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 63 od 22.08.2014.


Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PAŽNJA - primenjuje se od 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 72 od 22.08.2014.


Odluka o ukidanju Osnovne škole "21. oktobar" sa sedištem u Somboru

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 8 od 31.08.2014.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 138 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Avala" u Vrnjačkoj Banji za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 7 od 08.08.2014.


Odluka o utvrđivanju vile "Mi La" u Vrnjačkoj Banji za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 6 od 08.08.2014.


Odluka o utvrđivanju zgrade "Ured" u Kragujevcu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 7 od 08.08.2014.


Odluka predsednika Vlade 01 broj 119-00-42/2014-01

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 7 od 04.08.2014.


Odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije broj 222/14

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 33 od 08.08.2014.


Odluka Ustavnog suda broj IUo-154/2011

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 7 od 04.08.2014.


Odluka Ustavnog suda broj IUo-870/2012

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 29 od 08.08.2014.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija i funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 93 od 22.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 6 od 08.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 6 od 01.08.2014.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 2 od 01.09.2014.


Okvirni sporazum između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 19 od 21.08.2014.


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi

"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 5 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 143 od 15.08.2014.


Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 116 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 140 od 15.08.2014.


Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 17 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.


Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - PAŽNJA - od 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 47 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 74/12, strana: 15 od 31.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 19 od 22.08.2014.


Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

PAŽNJA - primenjuje se od 15. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.


Pravilnik o ličnoj karti

"Službeni glasnik RS", broj 11/07, strana: 29 od 30.01.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 9/08, strana: 20 od 25.01.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 86 od 12.08.2014.


Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.


Pravilnik o medicinskim termometrima

"Službeni glasnik RS", broj 118/13, strana: 105 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 140 od 15.08.2014.


Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 132 od 15.08.2014.


Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jezgrastih voćnih vrsta radi priznavanja sorti

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 16 od 22.08.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - manometre za merenje krvnog pritiska

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. januara 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 20/86, strana: 560 od 11.04.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - uređaje sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/14 - 1. juna 2015. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 31/87, strana: 795 od 30.04.1987.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 132 od 15.08.2014.


Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 72/11, strana: 139 od 28.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 3/12, strana: 5 od 18.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/13, strana: 36 od 15.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Pravilnik o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u zoni škole

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 12 od 26.08.2014.


Pravilnik o načinu obavljanja vanrednog prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Pravilnik o načinu sticanja stručne osposobljenosti i programu stručnih ispita posade određenih plovnih objekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 19/78, strana: 1211 od 28.04.1978.


Pravilnik o načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 124 od 15.08.2014.


Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 8 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o promeni posebnih mera i ovlašćenja

"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 8 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 259 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 31/13, strana: 76 od 05.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 57 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 87 od 12.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra - tehničar, stomatološka sestra - tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveni negovatelj i maser

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Prosvetni glasnik", broj 25/04, strana: 1 od 27.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 14/05, strana: 1 od 28.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 8/06, strana: 4 od 07.07.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 42 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 3/07, strana: 8 od 30.04.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 11 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 2/12, strana: 26 od 17.05.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 143 od 06.08.2014.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - zdravstvo i socijalna zaštita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/14 - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Prosvetni glasnik", broj 2/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 6/95
"Prosvetni glasnik", broj 6/02
"Prosvetni glasnik", broj 13/02
"Prosvetni glasnik", broj 1/07, strana: 71 od 25.01.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 13/07, strana: 234 od 18.09.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 2/08, strana: 14 od 18.03.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 2/09, strana: 128 od 17.02.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 6/10, strana: 23 od 26.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 142 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 282 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 7 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.


Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u teretrističkoj digitalnoj radiodifuziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 105 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja upravljača i rukovaoca čamcima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 86/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 18/97, strana: 375 od 05.05.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 125 od 15.08.2014.


Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga (Sa PRILOGOM: OBRASCI – 1. Bilans stanja, 2. Bilans uspeha 3. Izveštaj o tokovima gotovine, 4. Izveštaj o promenama na kapitalu, 5. Statistički aneks)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/14 - 31. decembra 2014. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 46/10, strana: 69 od 09.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 42 od 22.08.2014.


Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 8 od 27.08.2014.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru u Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 103/11, strana: 245 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 273 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 26 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 270 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 76 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 255 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 10 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 96 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 183 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 7 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/14, strana: 6 od 09.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 205 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 144 od 15.08.2014.


Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 13/13, strana: 8 od 08.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 18 od 08.08.2014.


Pravilnik o urgentnom održavanju državnog puta

"Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 11 od 18.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 15 od 22.08.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 33 od 01.08.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 14 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 33 od 01.08.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 23 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 162 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 104/11, strana: 3 od 31.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 38 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 22 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 95/12, strana: 14 od 01.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/12, strana: 274 od 16.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 47 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 27 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/13, strana: 26 od 12.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 77 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 120/13, strana: 254 od 31.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 20/14, strana: 11 od 21.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 15 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 34 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 43 od 01.08.2014.


Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za vanredni prevoz

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 170 od 29.08.2014.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 95/13, strana: 22 od 31.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 3/14, strana: 7 od 15.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 21 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Pravilnik o vanrednom prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 90/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/13, strana: 52 od 10.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 9 od 27.08.2014.


Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - Zakonom o prometu nepokretnosti
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 28 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.


Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

"Prosvetni glasnik", broj 5/91, strana: 8
"Prosvetni glasnik", broj 1/92, strana: 10
"Prosvetni glasnik", broj 21/93, strana: 1
"Prosvetni glasnik", broj 3/94
"Prosvetni glasnik", broj 7/96
"Prosvetni glasnik", broj 7/98
"Prosvetni glasnik", broj 3/99
"Prosvetni glasnik", broj 6/01
"Prosvetni glasnik", broj 3/03, strana: 2 od 21.08.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 8/03, strana: 3 od 25.11.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 11/04, strana: 1 od 06.09.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 5/05, strana: 1 od 30.06.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 2/07, strana: 1 od 07.02.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 4/07, strana: 38 od 11.06.2007.
"Prosvetni glasnik", broj 7/08, strana: 2 od 10.06.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 11/08, strana: 1 od 23.12.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 4/09, strana: 4 od 21.05.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/11, strana: 118 od 07.06.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 8/11, strana: 1 od 01.12.2011.
"Prosvetni glasnik", broj 9/13, strana: 436 od 17.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 286 od 06.08.2014.


Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 48 od 01.08.2014.


Protokol o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, sa Zakonom o potvrđivanju (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/11, strana: 151 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Rešenja direktora Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 34 od 08.08.2014.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 5 od 27.08.2014.


Rešenja o imenovanju izvršitelja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 110 od 15.08.2014.


Rešenja o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanih javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 8 od 31.08.2014.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 90/14, strana: 3 od 27.08.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 34 od 08.08.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 177 od 29.08.2014.


Rešenja o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 35 od 08.08.2014.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 17 od 08.08.2014.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 94 od 22.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 16 od 08.08.2014.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 8 od 04.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora javnih preduzeća (Kragujevac)

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 95 od 22.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod, Smederevo

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 74 od 01.08.2014.


Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambeno poslovanje "Vršac", Vršac

"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 44 od 08.08.2014.


Rešenje o postavljenju direktora Republičkog sekretarijata za javne politike

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 62 od 05.08.2014.


Rešenje o postavljenju zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 170 od 29.08.2014.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 88/14, strana: 11 od 25.08.2014.


Rešenje o upisu u Registar političkih stranaka

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 12 od 26.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 29 od 01.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 13 od 22.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 63 od 05.08.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS veći od 0,5 bar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 45 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 14 od 26.08.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 89/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 44 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 13 od 26.08.2014.


Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom

"Službeni glasnik RS", broj 89/14, strana: 13 od 26.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 124 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14, strana: 125 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 23 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 20 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 30 od 12.08.2014.


Strategija razvoja poljoprivrede Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 85/2014 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 78/05, strana: 3 od 13.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 30 od 12.08.2014.


Strategija razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 4 od 01.08.2014.


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/11, strana: 107 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/14, strana: 112 od 21.08.2014.


Uputstvo o obliku i načinu vođenja upisnika i o načinu overavanja potpisa, rukopisa i prepisa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
"Službeni glasnik RS", broj 74/93, strana: 3305 od 21.09.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (prečišćen sa - 98/2007)

"Službeni glasnik RS", broj 86/07, strana: 3 od 21.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/07, strana: 3 od 12.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 98/07, strana: 4 od 30.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 5 od 08.08.2014.


Uredba o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI SA 82/2014 - POČETKOM PRIMENE Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti - od 1. JAUARA 2015. GODINE
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 4 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/14 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 3 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/13, strana: 18 od 31.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/14, strana: 13 od 12.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 44 od 01.08.2014.


Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

"Službeni glasnik RS", broj 16/09, strana: 7 od 06.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 3 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 13 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 3 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 10 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 3 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.


Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 1. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni list SRJ", broj 3/02, strana: 45 od 18.01.2002.
"Službeni list SRJ", broj 29/02, strana: 1 od 24.05.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Uredba o sprovođenju mobilizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 92/14 - osim člana 10. - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 96/08, strana: 5 od 23.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/10, strana: 4 od 16.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 3 od 31.08.2014.


Uredba o sprovođenju mobilizacije

"Službeni glasnik RS", broj 92/14, strana: 3 od 31.08.2014.


Uredba o sredstvima posebne namene

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI SA 82/2014 - POČETKOM PRIMENE Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti - od 1. JAUARA 2015. GODINE
"Službeni glasnik RS", broj 82/08, strana: 3 od 09.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 47/10, strana: 3 od 13.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o sredstvima za posebne namene

PAŽNJA - PRESTAJE DA VAŽI SA 82/2014 - POČETKOM PRIMENE Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti - od 1. JAUARA 2015. GODINE
"Službeni glasnik RS", broj 29/05, strana: 9 od 01.04.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 3 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.


Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 57 od 15.08.2014.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 85/14, strana: 3 od 12.08.2014.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za sopstvene potrebe u Kostolcu

"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 3 od 22.08.2014.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 5 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 76/14, strana: 3 od 22.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 108 od 15.08.2014.


Uredba o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 68 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 67/10, strana: 3 od 17.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 255 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 16/11, strana: 38 od 11.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 24 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 17 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/12, strana: 11 od 10.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 23 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 42 od 01.08.2014.


Zaključci Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 150 od 15.08.2014.


Zakon o elektronskim medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.


Zakon o glavnom gradu

"Službeni glasnik RS", broj 129/07, strana: 57 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o javnim medijskim servisima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 53 od 05.08.2014.


Zakon o javnim službama

"Službeni glasnik RS", broj 42/91, strana: 1657 od 18.07.1991.
"Službeni glasnik RS", broj 71/94, strana: 2436 od 22.12.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 12 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o javnom beležništvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 13 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/12, strana: 3 od 31.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 3 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 55 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Zakon o javnom informisanju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 1 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 77 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 71/09, strana: 3 od 31.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 38 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/11, strana: 146 od 10.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o javnom informisanju i medijima

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug

PAŽNJA - videti čl. 145. tač. 5) i 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. gl. RS", br. 83/2014)
"Službeni list SRJ", broj 11/95, strana: 10 od 03.03.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o lokalnoj samoupravi

"Službeni glasnik RS", broj 129/07, strana: 41 od 29.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o oglašavanju

PAŽNJA - odredbe čl 14.-23. i čl. 94-98. - PRESTAJU DA VAŽE - sa 83/2014 - 13. avgusta 2014. g - STUPANJEM NA SNAGU Zakona o elektronskim medijima
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 45 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.


Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/14 - do 1. jula 2015. godine - Zakonom o javnom informisanju i medijima
"Službeni glasnik RS", broj 80/92, strana: 2782 od 06.11.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 39/93, strana: 1765 od 31.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 3 od 01.09.2014.


Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 9 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 22 od 05.08.2014.


Zakon o privatizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 3 od 05.08.2014.


Zakon o privatizaciji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/2014 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 1 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 18/03, strana: 1 od 28.02.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 45/05, strana: 5 od 31.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 77 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 123/07, strana: 80 od 26.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 30/10, strana: 12 od 07.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 25 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 28 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 51/14, strana: 3 od 12.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 29 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 3 od 05.08.2014.


Zakon o privrednim društvima

"Službeni glasnik RS", broj 36/11, strana: 3 od 27.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 14 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 15 od 05.08.2014.


Zakon o prometu nepokretnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/98, strana: 973 od 18.11.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 51 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.


Zakon o prometu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 5 od 01.09.2014.


Zakon o radiodifuziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 83/2014 - ZAMENJEN NOVIM ZAKONIMA
"Službeni glasnik RS", broj 42/02, strana: 1 od 19.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 97/04, strana: 1 od 26.08.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 28 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 79/05, strana: 45 od 16.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 12 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 85/06, strana: 95 od 03.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 86/06, strana: 30 od 06.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 41/09, strana: 218 od 02.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 36 od 05.08.2014.


Zakon o stečaju

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 68 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 8 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 71/12, strana: 24 od 25.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 15 od 05.08.2014.


Zakon o sudskim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 28/94, strana: 762 od 22.04.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 53/95, strana: 1999 od 28.12.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 16/97, strana: 288 od 16.04.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 34/01, strana: 1 od 18.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 9/02, strana: 20 od 26.02.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 29/04, strana: 1 od 17.03.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 4 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 29 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 7 od 01.09.2014.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 112 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 193 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 3 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 36 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 32 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 8 od 01.09.2014.


Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

"Službeni list APV", broj 32/14, strana: 1425 od 13.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 31/14, strana: 1415 od 06.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola

"Službeni list APV", broj 31/14, strana: 1415 od 06.08.2014.


Rešenje o razrešenju (APV)

"Službeni list APV", broj 32/14, strana: 1423 od 13.08.2014.


Kadrovska rešenja (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 35 od 20.06.2014.


Mere zaštite poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 63 od 16.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 1 od 27.07.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 37 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 21 od 27.07.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 1 od 27.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 51 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 9 od 27.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 24 od 27.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 6 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 1 od 30.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.


Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 16 od 26.06.2014.


Odluka o cenama pogrebnih usluga (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 33 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 27 od 10.07.2014.


Odluka o dodeli nagrada gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 29 od 27.07.2014.


Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta GO Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 16 od 27.07.2014.


Odluka o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad (GO Obrenovac)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - Odlukom o stavljanju van snage
"Službeni list grada Beograda", broj 43/12, strana: 25 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.


Odluka o jednokratnoj pomoći za zaključenje braka (GO Obrenovac)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - Odlukom o stavljanju van snage
"Službeni list grada Beograda", broj 43/12, strana: 22 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.


Odluka o Konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 50 od 16.06.2014.


Odluka o Konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 15 od 20.06.2014.


Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 1 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 1 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 1 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 1 od 10.07.2014.


Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/12, strana: 1 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/12, strana: 11 od 05.05.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 16 od 22.07.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Službeni list grada Beograda", broj 48/11, strana: 2 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 7 od 27.06.2014.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 47 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/12, strana: 9 od 30.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.


Odluka o nesačinjavanju finansijskog izveštaja za statusnu promenu JP "Poslovni centar - Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 16 od 20.06.2014.


Odluka o nesačinjavanju finansijskog izveštaja za statusnu promenu JP "Sportski centar Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 17 od 20.06.2014.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst - sa 19/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 38 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 31 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/11, strana: 40 od 16.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 17 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 3 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 50 od 16.06.2014.


Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni centar - Rakovica"

"Službeni list grada Beograda", broj 28/06, strana: 81 od 29.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 26 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 17 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 29 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 15 od 20.06.2014.


Odluka o osnivanju Fonda za finansijsku pomoć obolelima od teških i retkih bolesti (GO Barajevo)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/14 - Odlukom o prestanku važenja Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 13 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.


Odluka o osnivanju Osnovne škole "Danilo Kiš" Voždovac, u naselju Stepa Stepanović

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 15 od 22.07.2014.


Odluka o podizanju spomenika ruskim i srpskim vojnicima poginulim u Prvom svetskom ratu

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 21 od 22.07.2014.


Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd za period januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 10 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 6 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Odluka o proglašenju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 34 od 27.06.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/13, strana: 44 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 39 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 59 od 30.06.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Gradskog zavoda za veštačenje

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 24 od 22.07.2014.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 6/13, strana: 32 od 08.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.


Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 14 od 27.07.2014.


Odluka o subvenciji JKP "10. oktobar" Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 13 od 27.07.2014.


Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 56/09, strana: 1 od 14.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/13, strana: 27 od 30.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 63/13, strana: 5 od 10.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 23 od 20.06.2014.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Belef centra - ustanove kulture u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 26 od 22.07.2014.


Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 1 od 27.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 57/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 69/12, strana: 39 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 20 od 27.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/14 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 32/02, strana: 986 od 31.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/04, strana: 833 od 30.07.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 64 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/04, strana: 75 od 24.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/05, strana: 62 od 29.12.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/07, strana: 19 od 09.07.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/07, strana: 46 od 31.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/08, strana: 32 od 29.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/09, strana: 28 od 06.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 61 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/10, strana: 13 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.


Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 20 od 30.06.2014.


Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Arapovac (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 61 od 16.06.2014.


Odluka o završnom (konsolidovanom) računu budžeta gradske opštine Sopot za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 24 od 26.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Grocka za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 25 od 20.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 22 od 30.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 18 od 27.07.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 10 od 16.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 1 od 20.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 6 od 20.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 16 od 16.06.2014.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Surčin za 2013. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 27 od 20.06.2014.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima Skupštine GO Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 8 od 27.06.2014.


Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornika gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 24 od 20.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 1 od 30.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 15 od 26.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 23 od 27.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 50 od 30.06.2014.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 5 od 20.06.2014.


Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 5 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/13, strana: 34 od 26.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 13 od 22.07.2014.


Pokazatelj pada potrošačkih cena u maju 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 4 od 16.06.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Čukarica (prečišćen tekst - sa 61/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 10 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 21 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 13 od 10.07.2014.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Vračar (prečišćen tekst - sa 15/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/11, strana: 5 od 31.05.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/12, strana: 13 od 29.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/12, strana: 7 od 12.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/12, strana: 7 od 23.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 5 od 26.06.2014.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 18 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 29 od 22.07.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 22 od 26.06.2014.


Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 49 od 30.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 16 od 27.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 60 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 10 od 27.07.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 34 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 48 od 30.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 8 od 27.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 17 od 20.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 47/14, strana: 4 od 16.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 5 od 30.06.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 28 od 22.07.2014.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 17 od 27.07.2014.


Rešenja o utvrđivanju prestanka i izboru na funkciju (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 21 od 30.06.2014.


Rešenje o imenovanju direktora JKP "Sopot", Sopot

"Službeni list grada Beograda", broj 56/14, strana: 30 od 26.06.2014.


Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.


Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 2 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 15 od 27.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 27 od 22.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 15 od 27.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/14 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 72/12, strana: 12 od 31.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/14, strana: 15 od 27.07.2014.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 7 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 18 od 20.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 42/10, strana: 10 od 09.12.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/11, strana: 10 od 02.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/14, strana: 14 od 20.06.2014.


Rešenje o obrazovanju Upravnog i Nadzornog odbora u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

"Službeni list grada Beograda", broj 17/92 od 11.09.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 59 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 28 od 22.07.2014.


Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar-jun 2014. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/14, strana: 23 od 13.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/14, strana: 10 od 03.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/14, strana: 9 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 50 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 51 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 22 od 20.06.2014.


Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici "Šopići"

"Službeni list grada Beograda", broj 59/14, strana: 49 od 30.06.2014.


Statut gradske opštine Čukarica (prečišćen tekst - sa 61/14)

"Službeni list grada Beograda", broj 44/08, strana: 1 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 4 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/14, strana: 3 od 10.07.2014.


Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Uprave gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 49/14, strana: 37 od 20.06.2014.


Akcioni plan razvoja organske i kontrolisane proizvodnje u poljoprivredi na teritoriji grada Novog Sada za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/14, strana: 275 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1040 od 06.08.2014.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1038 od 06.08.2014.


Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u 2014. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 41/14, strana: 1022 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/13, strana: 374 od 10.05.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/13, strana: 1067 od 12.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 56 od 29.08.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/14, strana: 307 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 58/14, strana: 35 od 03.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1057 od 19.08.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/14, strana: 1065 od 25.08.2014.


Pravilnik o sufinansiranju naučnoistraživačkog programa i projekata i aktivnosti na jačanju svesti o potrebi zaštite životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/06, strana: 141 od 11.03.2006.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1058 od 19.08.2014.


Pravilnik o sufinansiranju programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1058 od 19.08.2014.


Program pronatalitetne populacione politike za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1057 od 19.08.2014.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1043 od 06.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1049 od 18.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/14, strana: 1060 od 19.08.2014.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (Novi Sad)

"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/14, strana: 1037 od 06.08.2014.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1053 od 18.08.2014.


Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1052 od 18.08.2014.


Rešenje o postavljenju poverenika za izbeglice u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 46/14, strana: 1065 od 25.08.2014.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1051 od 18.08.2014.


Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/14, strana: 41 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/14, strana: 1052 od 18.08.2014.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 57 od 15.08.2014.


Odluka o dodeljivanju prostora za rad Novoj demokratskoj stranci - Zeleni u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Plan detaljne regulacije "Dela naselja Avala - Goliš i Lipe"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 29 od 15.08.2014.


Plan detaljne regulacije "Dela naselja Prvi maj u Kragujevcu - blok Vojna bolnica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 1 od 15.08.2014.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/14, strana: 226 od 14.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/14, strana: 1 od 12.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 34 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 80 od 15.08.2014.


Program za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2014. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/14, strana: 7 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 2 od 08.08.2014.


Rešenje o određivanju naziva ulica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/14, strana: 55 od 15.08.2014.


Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu PDR "Naselja Licika"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/14, strana: 1 od 08.08.2014.


Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 27/14, strana: 1 od 31.07.2014.


Odluka o proglašenju Dana žalosti na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 29/14, strana: 1 od 07.08.2014.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćen tekst - sa 28/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 9/13, strana: 37 od 28.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 50 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 3 od 06.08.2014.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.


Sporazum o naknadi troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja na teritoriji grada Subotice, sa Aneksom I

"Službeni list grada Subotice", broj 40/10, strana: 2 od 30.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 7 od 04.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 1 od 06.08.2014.