Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Naredba o obaveznom atestiranju gasnih aparata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 58/94, strana: 800 od 22.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.


Naredba o obaveznom atestiranju pokretnih gasnih peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 1/82, strana: 1
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne gasne peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 43/80, strana: 1435 od 01.08.1980.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.


Uredba o vršenju usluga u oblasti saobraćaja i veza za vreme ratnog stanja, stanja neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/94, strana: 521 od 13.05.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 3 od 08.05.2015.


Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjena u skladu sa Protokolom broj 11, Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokol broj 4 uz Konvenciju - kojim se obezbeđuju izvesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokol broj 6 uz Konvenciju - o ukidanju smrtne kazne, Protokol broj 7 uz Konveciju - kojim se obezbeđuje zaštita u postupku proterivanja stranaca, Protokol broj 12 uz Konvenciju - o opštoj zabrani diskriminacije, Protokol broj 13 uz Konvenciju - o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, Protokol 14 uz Konvenciju - kojim se menja kontrolni sistem Konvencije, Protokol 15 uz Konvenciju - kojim se menja Konvencija (na engleskom i srpskom jeziku), sa ukazima i zakonima o ratifikaciji

"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 9/03, strana: 16 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 5/05, strana: 25 od 01.07.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 5/05, strana: 31 od 01.07.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 7/05, strana: 47 od 01.07.2005.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 36 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/15, strana: 1 od 11.05.2015.


Indeksi potrošačkih cena za april 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.


JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 2 od 08.05.2015.


JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 2 od 15.05.2015.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 36 od 15.05.2015.


Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 187 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 36 od 15.05.2015.


Naredba o obaveznom atestiranju gasnih aparata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 58/94, strana: 800 od 22.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.


Naredba o obaveznom atestiranju pokretnih gasnih peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 1/82, strana: 1
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.


Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve za učešće u dobiti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 159 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 36 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 45 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 29 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/05, strana: 18 od 11.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 23/06, strana: 75 od 17.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervisanih šteta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 86/07, strana: 21 od 21.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.


Odluka o izveštavanju o poslovima s hartijama od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 69 od 07.05.2015.


Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.


Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 87/09, strana: 6 od 23.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 69 od 07.05.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje visine potraživanja lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 46 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 122/04, strana: 1 od 12.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 69/06, strana: 15 od 18.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 75/06, strana: 18 od 08.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 5 od 15.05.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetnišvo i konkurentnost

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 5 od 15.05.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za razvoj odbrambene industrije

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 31 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 7 od 07.05.2015.


Odluka o osnivanju Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Volosu, Republika Grčka

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 8 od 04.05.2015.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.


Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje i drugih registara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/06, strana: 4 od 04.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 12 od 11.05.2015.


Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 12 od 11.05.2015.


Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 21/05, strana: 9 od 04.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 24/05, strana: 46 od 15.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/05, strana: 24 od 24.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 10 od 11.05.2015.


Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 10 od 11.05.2015.


Odluka o tehničkim rezervama

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.


Odluka o ustanovljavanju Dana srpske diplomatije

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 5 od 08.05.2015.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 5 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 3 od 20.05.2015.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 3 od 20.05.2015.


Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.


Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 106 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 92 od 07.05.2015.


Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 8 od 04.05.2015.


Odluke o ceni prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 15 od 11.05.2015.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 67 od 20.05.2015.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-1243/2010

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 89 od 07.05.2015.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 55/09, strana: 80 od 21.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 35 od 15.05.2015.


Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama

"Službeni glasnik RS", broj 37/93, strana: 1675 od 26.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.


Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti sudija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/10, strana: 94 od 04.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 181 od 08.05.2015.


Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola

"Službeni glasnik RS", broj 31/06, strana: 8 od 13.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 45 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 33 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 25 od 15.05.2015.


Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 240 od 25.12.2014.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.


Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije (sa PRILOGOM: OBRAZAC - PBPJ)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 64 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 15 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 41 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 13 od 08.05.2015.


Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranje depozita koje banke daju klijentima

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 127 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 95 od 07.05.2015.


Pravilnik o osnovama vaspitnog programa

"Prosvetni glasnik", broj 3/15, strana: 1 od 07.05.2015.


Pravilnik o periodičnom održavanju državnog puta

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 23 od 15.05.2015.


Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

PRIMENJUJE SE u delu koji se odnosi na jezik nacionalne manjine - sa 16/13 - ZAMENJEN drugim pravilnikom
"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 9 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 3/15, strana: 3 od 07.05.2015.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.


Pravilnik o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 181 od 08.05.2015.


Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 23 od 08.05.2015.


Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 21 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 25 od 15.05.2015.


Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne gasne peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 43/80, strana: 1435 od 01.08.1980.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika "Kamena Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 99 od 20.05.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode "Promuklica"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 111 od 20.05.2015.


Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Mustafa"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 119 od 20.05.2015.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.


Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.


Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.


Program obeležavanja Dana grada - 6. maj 2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 2 od 30.04.2015.


Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 18 od 04.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 20 od 15.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 10 od 08.05.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova i agencija, koja je dala Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 7 od 04.05.2015.


Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi upražnjenih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 4 od 15.05.2015.


Rešenja o imenovanjima javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 9 od 04.05.2015.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Zaječar, Paraćin)

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 186 od 08.05.2015.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 94 od 07.05.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 9 od 08.05.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 19 od 15.05.2015.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 97 od 20.05.2015.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 15 od 11.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 8 od 07.05.2015.


Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 116 od 04.05.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bač)

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 115 od 04.05.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 95 od 07.05.2015.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 7 od 07.05.2015.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 23 od 15.05.2015.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 13 od 08.05.2015.


Sažetak Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji žena

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 95 od 20.05.2015.


Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija

"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 12 od 01.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 96 od 07.05.2015.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 3 od 11.05.2015.


Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 87/09, strana: 6 od 23.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 69 od 07.05.2015.


Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 4 od 08.05.2015.


Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 130/14, strana: 1 od 02.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 20 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 5 od 15.05.2015.


Uredba o vršenju usluga u oblasti saobraćaja i veza za vreme ratnog stanja, stanja neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/94, strana: 521 od 13.05.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 3 od 08.05.2015.


Zaključak Vlade 05 broj 401-4331/2014 - u vezi sa troškovima pribavljanja dokumenata koje imaju građani sa područja zahvaćenih poplavama u maju 2014. godine

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE - sa 43/15
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 22 od 15.05.2015.


Zakon o Narodnoj banci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 3 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 27 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 34 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 76/12, strana: 3 od 04.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/12, strana: 3 od 05.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 89 od 07.05.2015.


Zakon o privatnom obezbeđenju

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 8 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 3 od 11.05.2015.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 6 od 07.05.2015.


Zakon o uređenju sudova

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 3 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 3 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 8 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 3 od 07.05.2015.


Zakon o Ustavnom sudu

"Službeni glasnik RS", broj 109/07, strana: 3 od 28.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 21 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 3 od 07.05.2015.


Konkurs "Aktivni raspust"

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 851 od 30.04.2015.


Konkursi za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta APV za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 794 od 22.04.2015.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2110 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 520 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.


Odluka o načinu korišćenja priključaka za prijem TV signala za službene potrebe

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 789 od 22.04.2015.


Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 846 od 30.04.2015.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1354 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 846 od 30.04.2015.


Odluka o obrazovanju Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine APV

"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 819 od 28.04.2015.


Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 819 od 28.04.2015.


Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 962 od 03.07.2013.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 817 od 28.04.2015.


Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.
"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 845 od 30.04.2015.


Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 16/15, strana: 774 od 17.04.2015.


Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 21/15, strana: 856 od 06.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/15, strana: 855 od 06.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/15, strana: 774 od 17.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 790 od 22.04.2015.
"Službeni list APV", broj 19/15, strana: 843 od 29.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 849 od 30.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 19/15, strana: 833 od 29.04.2015.


Rešenja o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca u sudovima na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 797 od 22.04.2015.


Izveštaj o radu Zaštitnika građana za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/15, strana: 40 od 06.04.2015.


Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 26 od 20.04.2015.


Odluka o platama izabranih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 38 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/09, strana: 30 od 02.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/15, strana: 9 od 16.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 1 od 20.04.2015.


Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/15, strana: 49 od 06.04.2015.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 17 od 20.04.2015.


Plan detaljne regulacije centra Lazarevca

"Službeni list grada Beograda", broj 21/15, strana: 1 od 20.04.2015.


Rešenja o razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.


Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 297 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/14, strana: 1011 od 18.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 485 od 12.05.2015.


Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 443 od 23.04.2015.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 467 od 12.05.2015.


Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. i 2016. godnu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 467 od 12.05.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 484 od 12.05.2015.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 445 od 23.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 444 od 23.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 483 od 12.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/15, strana: 464 od 05.05.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/15, strana: 463 od 05.05.2015.


Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/15, strana: 460 od 29.04.2015.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/15, strana: 460 od 29.04.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada deponije za 2015. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 443 od 23.04.2015.


Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 472 od 12.05.2015.


Rešenje o razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/15, strana: 452 od 28.04.2015.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/15 - Rešenjem o stavljanju van snage
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 349 od 09.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/15, strana: 460 od 29.04.2015.


Odluka o dodeli Plakete svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 1 od 30.04.2015.


Odluka o radnom vremenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 1 od 14.05.2015.


Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 1 od 30.04.2015.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - komunalni poslovi i nadzor u 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 9 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 3 od 30.04.2015.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o nabavci opreme - sitne mehanizacije JKP "Zelenilo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 12 od 14.05.2015.


Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 128 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 3 od 06.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 120 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 3 od 05.05.2015.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašene vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 72 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 10 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 3 od 05.05.2015.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 5 od 30.04.2015.


Odluka o auto-taksi prevozu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 127 od 23.04.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora br: II-00-361-313/2015

"Službeni list grada Subotice", broj 13/15, strana: 1 od 08.05.2015.


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 141 od 23.04.2015.


Odluka o izradi planova generalne regulacije na građevinskom području utvrđenom Generalnim planom Subotica-Palić do 2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 18 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 66 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 50 od 23.04.2015.


Odluka o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 135 od 23.04.2015.


Odluka o merama, načinu i uslovima suzbijanja i uništavanja korovske biljke ambrozije - Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) na teritoriji Opštine Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 23/06 od 28.09.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 185 od 23.04.2015.


Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 144 od 23.04.2015.


Odluka o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - Odlukom o auto-taksi prevoz
"Službeni list grada Subotice", broj 6/06, strana: 2 od 24.03.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/08, strana: 2 od 21.02.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 9 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 127 od 23.04.2015.


Odluka o ustanovljenju zvanja Počasni građanin i priznanja Pro urbe

"Službeni list grada Subotice", broj 39/01
"Službeni list grada Subotice", broj 23/07, strana: 20 od 05.07.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 8 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 21 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 187 od 23.04.2015.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za otuđenje odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 18 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 325 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 143 od 23.04.2015.


Pravilnik o instrumentima radi obezbeđenja potraživanja Fonda

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 1 od 23.04.2015.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 3 od 23.04.2015.


Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je nosilac prava korišćenja ili prava javne svojine Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 199 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 142 od 23.04.2015.


Zaključak o usvajanju godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 148 od 23.04.2015.


Zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 149 od 23.04.2015.