Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

NEMA VIŠE - DROGA I NARKOTIKA u nazivima zakonske regulative SAD SU - PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Droge i narkotici - psihoaktivne kontrolisane supstance

Donet je novi Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama – kojim je su PRESTALA DA VAŽE dva zakona - Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga ("Službeni list SRJ", broj 46/96 i "Službeni glasnik RS", br. 37/02 i 108/05) i Zakon o određivanju organa za vršenje određenih poslova u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga ("Službeni glasnik SRS", broj 8/80).

Novim Zakonom se:

- uređuju uslovi za proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci,
- uslovi i postupak za izdavanje dozvole za proizvodnju, promet, izvoz, uvoz i tranzit
  psihoaktivnih kontrolisanih supstanci,
- uslovi za gajenje, preradu i promet biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne
  kontrolisane supstance,
- primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci,
- nadzor nad sprovođenjem ovog zakona,
- kao i druga pitanja iz ove oblasti značajna za zaštitu života i zdravlja ljudi.
 

Pod - Psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (u smislu Novog zakona) podrazumevaju se  supstance koje se nalaze na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, i to su:  

- opojne droge, odnosno narkotici;
- psihotropne supstance;
- proizvodi biološkog porekla koji imaju psihoaktivno dejstvo;
- druge psihoaktivne kontrolisane supstance.

 

Značenje izraza upotrebljenih u Novom zakonu je sledeće:

- opojna droga (u smislu Novog zakona) je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama ("Službeni list SFRJ", broj 2/64), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem smanjujući osećaj bola, izazivajući pospanost ili budnost, halucinacije, smetnje u motornim funkcijama, kao i druge patološke ili funkcionalne promene centralnog nervnog sistema; 

- psihotropna supstanca (u smislu Novog zakona) je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Konvencijom o psihotropnim supstancama ("Službeni list SFRJ", broj 40/73), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem i menja moždane funkcije, zbog čega se menja percepcija, raspoloženje, svest i ponašanje; 

- preparat (u smislu Novog zakona) je magistralni i galenski lek izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva; 

-  biljka ili deo biljke (u smislu Novog zakona) je svaka biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, a koja je na Spisku u skladu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci; 

-  makova slama (Stramentum Papaveris) je osušena zrela čaura i stabljika maka, koje se koriste kao prirodna industrijska sirovina za dobijanje opijumskih alkaloida, a posebno morfina; 

-  konoplja je cvetni ili plodni vrh biljke roda Cannabis, odnosno deo biljke roda Cannabis koji je iznad zemlje, uključujući i vrh; 

-  grm koke su svi primerci vrste Erythroxylon, a list koke je list grma koke, osim hemijski obrađenog lista iz kog su uklonjeni svi alkaloidi, uključujući i alkaloide ekgoninske klase (kao što su kokain, ekgonin i drugi); 

-  gajenje biljke (u smislu Novog zakona) je setva, odnosno sadnja, gajenje i žetva, odnosno berba biljke ili delova biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca; 

-  izvoz ili uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u smislu Novog zakona) je njihovo fizičko prenošenje iz jedne države u drugu; 

-  posedovanje (u smislu Novog zakona) je državina psihoaktivne kontrolisane supstance nad kojom se vrši faktička vlast ili na drugi način sprovode aktivnosti pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona; 

-  sindrom zavisnosti (u smislu Novog zakona) je skup fizioloških, bihevioralnih i kognitivnih fenomena koji se pojavljuju posle ponavljane upotrebe neke supstance ili grupe supstanci, koji karakterišu: jaka želja za uzimanjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, teškoće u kontroli upotrebe i pored štetnih posledica, povećanje podnošljivosti, prioritetna usmerenost ka psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci uz zapostavljanje drugih aktivnosti i obaveza, a ponekad i apstinencijalno somatsko stanje; 

-  zloupotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u smislu Novog zakona) je upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su zabranjene, kao i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na način, u količinama i za indikacije za koje nisu propisane; 

-  nedozvoljena proizvodnja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u smislu Novog zakona) je gajenje biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, posedovanje sredstava za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i proizvodnja, promet i posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance suprotno odredbama ovog zakona. 

 

Radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i davanja stručnih mišljenja u skladu sa ovim zakonom, Vlada obrazuje - Komisiju za psihoaktivne kontrolisane supstance - koju čine predstavnici ministarstava nadležnih za: zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove, rad i socijalnu politiku, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu i veterinu, lokalnu samoupravu, kao i istaknuti stručnjaci u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Komisija), a sredstva za rad Komisije - obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. 

 

Zakonom su propisane brojne ZABRANE (odnosno mere aktivne kontrole) u oblasti proizvodnje, prometa, upotrebe i dostave, davanja i odlaganja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti.

- Zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i dostava psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom. 

- Zabranjeno je - gljive iz porodice Psilocybekao i druge gljive iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance - dostavljati na bilo koji način drugim licima. 

- Zabranjeno je - s hranom, pićem ili na bilo koji drugi način - davati psihoaktivne kontrolisane supstance, osim u svrhu propisanog lečenja, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.  

- Zabranjeno je - psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su upotrebljena za njihovu primenu - odlagati na način i na mestu koje nije posebno određeno za tu svrhu, suprotno ovom zakonu i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. 

- Zabranjeno je - oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci – u određenim slučajevima, odnosno – dozvoljeno je pod određenim uslovima I na određeni način.  

 

U Zakonu je izvršena KLASIFIKACIJA psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, regulisano je pitanje identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (uključujući i ovlašćenja i dozvola za obavljanje ovog posla). Proizvodnja, promet, izvoz, uvoz, tranzit, gajenje – takođe su regulisani i obuhvaćeni strogom kontrolom i zabranama.

 

Tako, na primer:

- Zabranjeno je - gajenje biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i njihov promet i posedovanje, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. 

- Samonikla biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca - mora biti uništena 

- Dozvoljeno je - gajenje konoplje (Cannabis) - samo radi proizvodnje - vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, daljeg razmnožavanja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa i to samo - pravnom, odnosno fizičkom licu koje ima dozvolu koju je izdalo ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede 

- Dozvoljeno je - gajenje maka (Papaver somniferum L.) - samo u prehrambene svrhe - i to samo - pravnom, odnosno fizičkom licu kome je izdata dozvola ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede koje prati i analizira površine zasejane makom. 

- Za izvoz, odnosno uvoz slame maka – potrembna je dozvola.

Zakonom je regulisana i primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u okviru zaštite zdravlja, definisane su programske aktivnosti za prevenciju, lečenje i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, propisana je dužnost obaveštavanja i evidentiranja u odgovarajućim registrima, utvrđen postupak sa oduzetim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, regulisana nadležnost i nadzor nad sprovođenjem, propisane kazne za privredne prestupe i prekršaje.

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2010 od 27.12.2010. godine i STUPIO NA SNAGU – 8. Januara 2011. godine.

 

Za detalje – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 18.01.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Sekula
Ukupno: 10
Komentar
Sve je to lepo
Komentar #10 objavljen : Sat April 18, 2015, 21:38:04
Nego sta cemo sa uljem konoplje koje ljudi koriste kao lek i sa onim deckom koji je otisao u zatvor je je hteo da pomogne majci na samrti?
stemarin
Ukupno: 10
Komentar
Glad
Komentar #9 objavljen : Wed April 02, 2014, 18:20:56
Jedu mi se kolači i testo sa makom !!!
Besni
Ukupno: 10
Komentar
Pitanje u vezi semena
Komentar #8 objavljen : Tue May 28, 2013, 23:46:43
Sad i seme conoplje spada u zabranjene supstance,samo ne znam kako seme moze biti neka supstanca kada ono u sebi samo sadrzi etericno ulje
Забринута
Ukupno: 10
Komentar
Питање, у вези спида
Komentar #7 objavljen : Wed December 05, 2012, 20:04:48
Да ли и какве консеквенце по закону може да сноси корисник спида. Да ли је спид сврстава у тешку или лаку дрогу.
Velibor
Ukupno: 10
Komentar
A šta sa raznim primenama zabranjenih psihoaktivnih supstanci
Komentar #6 objavljen : Sun November 20, 2011, 20:14:05
Žalosno je što su te supstance zabranjene. Prvo zato što ta zabrana ne sprečava korišćenje, drugo što kažnjava gradjane koji inače poštuju i prate zakon.
Niko ne bi trebao da nadgleda/reguliše šta neka osoba radi sa svojim telom.
Mnoge od supstanci koje su zabranjene imaju medicinske svrhe a neke i industrijske. Žalosno je što smo i mi još jedna žrtva Američke politike koja gleda samo da napravi što veći profit za svoje kompanije.

Mislim da bi trebalo da se obrazuje narod o opasnostima raznih aktivnosti ali ne i da se te aktivnosti zabrane na svakom nivou već da se kao i sa ostalim supstancama kao kafa, alkohol, cigare, lekovi i razni ostali preparati reguliše proizvodnja i distribucija kao i upotreba (zabrana za mladje od 18 godina). Trenutno je lakše maloletniku da dodje do trave nego do piva. Na primer Češka je krenula u dobrom pravcu, dok je Holandija daleko ispred drugih razvijenih država. Statistika pokazuje da se broj korisnika smanjio od kad je trava postala "legalizovana" (nije zakonski legalizovana zbog raznih sporazuma koje je Holandija potpisala sa raznim državama, kao što je sigurno i naša država morala-uglavnom trgovinski sporazumi bez kojih bi država uvenula a te posebne klauzule su naravno bile tajno prihvaćene iza zatvorenih vrata).
zoran
Ukupno: 10
Komentar
HELLO
Komentar #5 objavljen : Sun July 31, 2011, 23:59:39
kako biljka moze da bude ilegalna? ko je toliko lud da moze da da sebi za pravi da proglasi neku biljku ilegalnom?
Darko
Ukupno: 10
Komentar
Legalno/Ilegalno Drogiranje
Komentar #4 objavljen : Wed July 13, 2011, 21:22:43
Koliko shvatam u zakonu se suštinski ništa nije promenilo, osim toga da je čoveku i dalje uskraćeno pravo na uživanje u psihoaktivnim supstancama koje je do pre oko 100 godina, bilo dozvoljeno! Desetinama hiljada godina čovek je u raznorazne svrhe koristio npr. Tatulu, Canabis, Čaure Maka, Buniku itd.,kao npr. U magijse svrhe, da bi mu to pravo sada bilo uskraćeno! A najveći apsurd, tj. apsurd nad apsurdima je što čovek i dalje može da se drogira, ali samo kako mu ova kvazi Država dozvoli, tj. sasvim je legalno kupiti muskatni orah, alkohol, lepak, bronzu, benzin itd. i uživati u njihovim dražima, a ako želite besplatnu drogu do kraja života dovoljno je da posetite o trošku ove kvazi Države neuropsihijatra i manje-više daće vam šta god želite od metadona (koji je jači od zabranjenog heroina), preko bensedina, amytriptilina, bromazepama, lorazepama, mendilexa, rivotrila, lorazepama, ksalola, leponeksa (clozapin-a), trixifena itd. u zavisnosti od toga koliko ste uverljivi da vam zaista nešto od svega toga treba i sve je to legalno, ali popušiti džoint sa drugararom, to je kriminalno, zar ne? kenedi je uživao u amfetaminima, Gering u morfijumu, Jeljcin u alkoholu, Van Gogh u apsintu itd., jer spisak je predugačak! I šta sad ja ne smem da uživam u heroinu, marihuani, speed-u, kokainu itd., ali smem da uživam u muskatnim orašćičima, isparljivim rastvaračima (lepak, bronza, nitro razređivač...), mendilexima, bensedinama, alkoholu... i što je najsmešnije, koliko shvatam, ako naletim na tatulu, buniku, canabis... moram da ih počupam i uništim, a gde je tu zdrav razum i logika, pa ko sam ja da biljci uskratim pravo na život, a i takvim ponašanjem te biljke će postati izumrla vrsta, što je u suprotnosti sa zaštitom životne sredine!I za kraj, iako je lakše skinuti se s heroina, nego sa cigara, cigare su sasvim legalne (pišem na osnovu sopstvenog iskustva)!?
Za svaki komentar pišite Srbijanskoj vladi, ministarstvu pravosuđa, javnom tužiocu...
Ili meni lično na e-mail Sath701@gmail.com, unapred hvala!
zoran
Ukupno: 10
Komentar
psihotropne supstance i krivično delo iz čl246
Komentar #3 objavljen : Tue June 07, 2011, 13:20:30
Zakonom o proizvodnji i prometu opojnih droga u čl.2 bilo je propisano da se opojnim drogama smatraju i psihotropne supstance(bensedin, trodon, bromazepam...)a po novom zakonu to nije slučaj. Kako čl. 246 i 246a propisuju da se krivično delo čini tako što se neovlašćeno proizvode, stavljaju u promet ili drže isključivo supstance koji su proglašene za opojne droge, što dakle više nisu navedeni lekovi i dr. postavlja se pitanje da li je to učinjeno namerno ili je opet u pitanju propust zakonodavca.
Radoznali
Ukupno: 10
Komentar
lista supstanci
Komentar #2 objavljen : Wed May 25, 2011, 14:25:57
Radim u firmi koja se bavi eteričnim uljima. Danima pokušavamo da saznamo i dobijemo spisak zabranjenih biljaka, kako ne bismo uvezli biljke koje su zabranjene u Srbiji. Za razliku od drugih zemalja, gde je moguće videti tu listu na Internetu, u Srbiji NE postoji lista svih zabranjenih biljaka.
Neverovatno!
Ako grešim, neka neko objavi tu zvaničnu listu.

Novim Zakonom se - uređuju uslovi za proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci,

- uslovi i postupak za izdavanje dozvole za proizvodnju, promet, izvoz, uvoz i tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci,

- uslovi za gajenje, preradu i promet biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance,

- primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci,

- nadzor nad sprovođenjem ovog zakona,

- kao i druga pitanja iz ove oblasti značajna za zaštitu života i zdravlja ljudi. 

 

Pod - Psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (u smislu Novog zakona) podrazumevaju se  supstance koje se nalaze na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, i to su: - opojne droge, odnosno narkotici; 

- psihotropne supstance; 

- proizvodi biološkog porekla koji imaju psihoaktivno dejstvo; 

- druge psihoaktivne kontrolisane supstance. 

 

Značenje izraza upotrebljenih u Novom zakonu je sledeće:

 

- opojna droga (u smislu Novog zakona) je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama ("Službeni list SFRJ", broj 2/64), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem smanjujući osećaj bola, izazivajući pospanost ili budnost, halucinacije, smetnje u motornim funkcijama, kao i druge patološke ili funkcionalne promene centralnog nervnog sistema; 

 

- psihotropna supstanca (u smislu Novog zakona) je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Konvencijom o psihotropnim supstancama ("Službeni list SFRJ", broj 40/73), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem i menja moždane funkcije, zbog čega se menja percepcija, raspoloženje, svest i ponašanje; 

 

- preparat (u smislu Novog zakona) je magistralni i galenski lek izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva; 

 

-  biljka ili deo biljke (u smislu Novog zakona) je svaka biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, a koja je na Spisku u skladu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci; 

 

-  makova slama (Stramentum Papaveris) je osušena zrela čaura i stabljika maka, koje se koriste kao prirodna industrijska sirovina za dobijanje opijumskih alkaloida, a posebno morfina; 

 

-  konoplja je cvetni ili plodni vrh biljke roda Cannabis, odnosno deo biljke roda Cannabis koji je iznad zemlje, uključujući i vrh; 

 

-  grm koke su svi primerci vrste Erythroxylon, a list koke je list grma koke, osim hemijski obrađenog lista iz kog su uklonjeni svi alkaloidi, uključujući i alkaloide ekgoninske klase (kao što su kokain, ekgonin i drugi); 

 

-  gajenje biljke (u smislu Novog zakona) je setva, odnosno sadnja, gajenje i žetva, odnosno berba biljke ili delova biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca; 

 

-  izvoz ili uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u smislu Novog zakona) je njihovo fizičko prenošenje iz jedne države u drugu; 

 

-  posedovanje (u smislu Novog zakona) je državina psihoaktivne kontrolisane supstance nad kojom se vrši faktička vlast ili na drugi način sprovode aktivnosti pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona; 

 

-  sindrom zavisnosti (u smislu Novog zakona) je skup fizioloških, bihevioralnih i kognitivnih fenomena koji se pojavljuju posle ponavljane upotrebe neke supstance ili grupe supstanci, koji karakterišu: jaka želja za uzimanjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, teškoće u kontroli upotrebe i pored štetnih posledica, povećanje podnošljivosti, prioritetna usmerenost ka psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci uz zapostavljanje drugih aktivnosti i obaveza, a ponekad i apstinencijalno somatsko stanje; 

 

-  zloupotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u smislu Novog zakona) je upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su zabranjene, kao i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na način, u količinama i za indikacije za koje nisu propisane; 

 

-  nedozvoljena proizvodnja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u smislu Novog zakona) je gajenje biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, posedovanje sredstava za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i proizvodnja, promet i posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance suprotno odredbama ovog zakona. 

 

Radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i davanja stručnih mišljenja u skladu sa ovim zakonom, Vlada obrazuje - Komisiju za psihoaktivne kontrolisane supstance - koju čine predstavnici ministarstava nadležnih za: zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove, rad i socijalnu politiku, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu i veterinu, lokalnu samoupravu, kao i istaknuti stručnjaci u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Komisija), a sredstva za rad Komisije - obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. 

 

Zakonom su propisane brojne ZABRANE (odnosno mere aktivne kontrole) u oblasti proizvodnje, prometa, upotrebe i dostave, davanja i odlaganja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti.

 

- Zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i dostava psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom. 

 

- Zabranjeno je - gljive iz porodice Psilocybe, kao i druge gljive iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance - dostavljati na bilo koji način drugim licima. 

 

- Zabranjeno je - s hranom, pićem ili na bilo koji drugi način - davati psihoaktivne kontrolisane supstance, osim u svrhu propisanog lečenja, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.  

 

- Zabranjeno je - psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su upotrebljena za njihovu primenu - odlagati na način i na mestu koje nije posebno određeno za tu svrhu, suprotno ovom zakonu i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. 

 

- Zabranjeno je - oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci – u određenim slučajevima, odnosno – dozvoljeno je pod određenim uslovima I na određeni način.  

 

U Zakonu je izvršena KLASIFIKACIJA psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, regulisano je pitanje identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (uključujući i ovlašćenja i dozvola za obavljanje ovog posla). Proizvodnja, promet, izvoz, uvoz, tranzit, gajenje – takođe su regulisani i obuhvaćeni strogom kontrolom i zabranama.

 

Tako, na primer:

- Zabranjeno je - gajenje biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i njihov promet i posedovanje, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. 

- Samonikla biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca - mora biti uništena 

- Dozvoljeno je - gajenje konoplje (Cannabis) - samo radi proizvodnje - vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, daljeg razmnožavanja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa i to samo - pravnom, odnosno fizičkom licu koje ima dozvolu koju je izdalo ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede 

- Dozvoljeno je - gajenje maka (Papaver somniferum L.) - samo u prehrambene svrhe - i to samo - pravnom, odnosno fizičkom licu kome je izdata dozvola ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede koje prati i analizira površine zasejane makom. 

- Za izvoz, odnosno uvoz slame maka – potrembna je dozvola.

 

Zakonom je regulisana i primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u okviru zaštite zdravlja, definisane su programske aktivnosti za prevenciju, lečenje i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, propisana je dužnost obaveštavanja i evidentiranja u odgovarajućim registrima, utvrđen postupak sa oduzetim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, regulisana nadležnost i nadzor nad sprovođenjem, propisane kazne za privredne prestupe i prekršaje.

 

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2010 od 27.12.2010. godine i STUPIO NA SNAGU – 8. Januara 2011. godine.

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>