Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

IZMENJEN ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Poskupele administrativne takse

Poskupeo je zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa – sa hiljadu dinara na 10.000 dinara (za pravna lica), dok je za fizička lica ostao isti (1.070 dinara).

U "Sl. glasniku RS", br. 50/2011 od 8. jula 2011. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama – koji STUPA NA SNAGU 16. jula 2011. godine.

Ovim izmenama i dopunama – menjani su čl. 4, 4a, 6, 10. i 28. Zakona, kao i veliki broj odredbi u okviru Tarife taksi (Videti Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona)

Obzirom na obimnost izmene (i nemogućnosti predstavljanja u celini), a uvažavajući izuzetan značaj – skrećemo pažnju na samo neke novine.

Naime, u okviru taksene tarife, neki iznosi su značajno uvećani (na početku teksta, već pomenuti primer izmene Tarifnog broja 2), dok su nekima dodati novi razlozi isključenja od obaveze plaćanja.

Mnogi tarifni brojevi su detaljnije “razrađeni” (na pr. u vezi vozačkih i saobraćajnih dozvola – Tar. br. 40. i 41.), neke pozicije su dodate (na pr. zahtevi u vezi izgradnje – Tarifni broj 46.) dok su neke BRISANE (na pr. U vezi spisa i radnji u carinskom postupku - Tar. br. 51, 52, 53, 54, 55. i 59.).


Takođe, značajne izmene su propisane u okviru:

 •  Spisa i radnji u oblasti POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE (deo XII – Tar. br. 64. do 91a – izmene u Tar. br. 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 81, 85, dodat 91a i brisani – 86, 87.) 
 • Spisa i radnji u oblasti EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA (deo XIII – Tar. br. 92. do 104. – izmene u Tar. br. 94, 95, 102. i 104, brisan - 103.) 
 • Spisa i radnji u oblasti GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE (deo XV – Tar. br. 135. do 142. – izmene u Tar. br. 135.) 
 • Spisa i radnji u oblasti PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE (deo XIX – Tar. br. 163. do 171. – izmene u Tar. br. 170.) 
 • Spisa i radnji u oblasti ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (deo XXIII – Tar. br. 186. do 204. – izmene u Tar. br. 189, 191, 196, 197, 200, 201, 203, dodat 189a i brisani – 195, 198, 199.) 
 • Spisa i radnji u VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA (deo XXVIII – Tar. br. 219. do 221. – izmene u Tar. br. 219.)

 

Dodati su:

 • XXIXA Spisi i radnje u oblasti deviznog poslovanja i Tarifni br. 223a, 223b i 223v (Tar. br. 223v – počinje da se primenjuje od januara 2012. godine) 
 • Tarifni br. 228 (u okviru dela XXX – Ostali spisi i radnje)

 

U Odeljku B - Konzularne takse – propisano je takođe niz novina (izmena, dopuna, brisanja)

Dodali bi još i odredbu člana 71.  Zakona o izmenama i dopunama, kojom je propisano da - za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Sve u svemu, „komunikacija“ fizičkih i pravnih lica sa državnim organima (i drugima kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja) – u dobrom delu poskupljuje, ali delom i ostaje na istom nivou, odnosno u nekim slučajevima čak i pojeftinjuje ili se oslobađa obaveze plaćanja u potpunosti.


Na kraju - da podsetimo, na opšta pitanja (u vezi taksi):

Zakon nalaže - za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa (institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja), plaćaju se takse po odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011).

 

Iznosi taksi propisani su - Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

Obveznik takse - je lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa.


Taksena obaveza nastaje:

 • za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;
 • za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;
 • za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Taksa se plaća - u trenutku nastanka taksene obaveze, u novcu, a uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.


Oslobađaju se plaćanja takse:

 • organi, organizacije i institucije Republike Srbije;
 • organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
 • organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
 • ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
 • Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
 • Crveni krst Srbije;
 • diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

 

NE PLAĆA se taksa za:

 • spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;
 • spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;
 • spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;
 • prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;
 • prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;
 • spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom;
 • spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;
 • spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;
 • spise i radnje u postupku za sahranjivanje;
 • podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;
 • spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;
 • podneske javnom tužilaštvu;
 • spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse - uređeno međunarodnim ugovorom;
 • molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;
 • spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;
 • spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;
 • za potvrdu o prijemu zahteva;
 • za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

 

Za detalje – videti:

 

Videti i novi tekst:

LJ.M.V.

Objavljeno: 14.07.2011.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Vojislav Milinković
Ukupno: 4
Komentar
stecaj
Komentar #4 objavljen : Mon April 09, 2012, 18:42:08
Šta je sa bivšim zaposlenima nakon stečaja? za vođenje parničnog postupka plaćaju enormno visoke sudske takse.Iscrpleni neprimanjem višegodišnjim zaradama, neostvarivanjem penzije zbog neuplaćenih PIO doprinosa,plaćanjem advokata i na svu muku dolazi smrtonowsni udarac kada sudija nalaže uplatu ogromnih taksi a pre donošenja glavne presude. Ne želim da verujem da se upravo hteo postići taj iscrpljujući efekat za poverioca u stečajnom postupku.
baurić
Ukupno: 4
Komentar
PU Vršac Ljiljana Ranđić
Komentar #3 objavljen : Mon March 26, 2012, 08:48:40
U Zakonu piše da se taksa ne plaća na:
spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;
Zašto onda Policijska Uprava u Vršcu traži da platim administrativnu taksu na žalbu na rešenje (kazna za parkiranje) koju su oni doneli po službenoj dužnosti?
Žalio sam se, PU mi je vratila žalbu i tražila da platim administrativnu taksu. Platio sam taksu i prekršajni sud je poništio rešenje PU (usvojio mi je žalbu). I šta sad? Tražio sam od PU da mi vrate uplaćenu taksu ali oni to odbijaju.
Небојша
Ukupno: 4
Komentar
Ослобађање плаћања таксе
Komentar #2 objavljen : Thu October 27, 2011, 09:15:56
Полицијска управа у Крагујевцу, наплаћује таксу за издавање уверења о пребивалишту , за сврху пријаве за упис у матичне књиге, у свом уверењу се позивају на закон о републичким таксама "Сл. Гласник Републике Србије" број 5/2009, што је у супротности са горе наведеним делом о не плаћању таксе.
Izvorinka
Ukupno: 4
Komentar
Izuzimanje iz oporezivanja
Komentar #1 objavljen : Sat July 16, 2011, 12:02:24
Interesujeme kako se usudjujete da izuzmete iz oporezivanja one koji su dobili pomoc na ime elementarnih nepogoda,kada takvima i ne treba dodeljivati nikakvu pomoc .Sami su krivi za to sto ih je zadesilo ,sami neka snose posledice svog nevaspitanja i bezobrazluka.Nemojte ocekivati nista dobro da vas snadje nakon pomoci takvima.

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>