Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

7. OKTOBRA 2010. POČELA PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Novi Zakon o zastiti od pozara

Decembra 2009. godine, nakon više od 20 godina primene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik SRS", br. 37/88 od 8.10.1988. godine, u daljem tekstu: Stari Zakon) – donet je NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 111/09, od 29.12.2009. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon), sa propisanim stupanjem na snagu – 6. januar 2010. godine, ali sa ODLOŽENIM POČETKOM PRIMENE.


Početak primene propisan je na dan - po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu, što znači da je Novi Zakon o zaštiti od požara, počeo da se primenjuje – 7.10.2010. godine, kada je i prestao da važi Stari Zakon.

Privredna društva i druga pravna lica koja obavljaju poslove, za koje su ovim zakonom propisani posebni uslovi - dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Novog Zakona (do 7. januara 2011. godine).

Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica - dužni su da usklade svoje opšte akte, koji se odnose na zaštitu od požara, sa odredbama ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Novog Zakona (do 7. januara 2011. godine).

Lica koja su, do dana stupanja na snagu Novog Zakona (6. januar 2010. g), položila stručni ispit (kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima određenim Novim Zakonom) po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja, kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova - ispunjavaju uslove za vršenje tih poslova i prema odredbama Novog Zakona (ako ispunjavaju i ostale propisane uslove).       


Novim Zakonom - uređuju se - sistem zaštite od požara, prava i obaveze državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih i fizičkih lica, organizacija vatrogasne službe, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za sistem zaštite od požara.

Odredbe Novog Zakona - shodno se primenjuju i na zaštitu od eksplozija.

Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste - zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine.


Osnovne odrednice u Novom Zakonu su:

Sistem zaštite od požara (u daljem tekstu: zaštita od požara) - obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.


Subjekti zaštite od požara su - državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna i fizička lica.

Požar je - proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina;

Eksplozija je - proces naglog sagorevanja koji nastaje kao posledica upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova i ostalih gorivih materija koje sa vazduhom mogu stvoriti eksplozivnu smešu, praćenu udarnim talasom pritiska produkata sagorevanja i porastom temperature, kao i naglog razaranja plašta posuda usled neplaniranog ili nekontrolisanog širenja fluida i razletanja delova uređaja, tehnološke opreme ili objekata, kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi i materijalna dobra;

Havarija je - razaranje osnovnih sklopova postrojenja u privrednim, javnim i drugim objektima koje predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, za materijalna dobra i izbijanje požara;

Spasavanje predstavlja - intervenciju vatrogasno-spasilačkih i vatrogasnih jedinica radi zaštite ljudskih života, telesnog integriteta i materijalnih dobara prilikom požara, havarija i drugih vanrednih događaja, u skladu s posebnim zakonom.

 

KATEGORIZACIJA – prema ugroženosti od požara:

U cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja mera potrebnih za uspešno funkcionisanje i sprovođenje zaštite od požara - Ministarstvo vrši kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara (u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija; vrste i količine materijala koji se proizvodi, prerađuje ili skladišti; vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta; značaja i veličine objekta i vrste biljnog pokrivača).


Objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije (tri kategorije, za razliku od Starog Zakona, po kome je bilo propisano razvrstavanje u četiri kategorije):

- sa visokim rizikom od izbijanja požara - prva kategorija ugroženosti od požara;

- sa povećanim rizikom od izbijanja požara - druga kategorija ugroženosti od požara;

- sa izvesnim rizikom od izbijanja požara - treća kategorija ugroženosti od požara.

 

Zaštita od požara ostvaruje se:

- organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;

- obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara;

- preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;

- nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.

 

Novi Zakon se bazira na sledećim načelima:

- Načelu zaštite

- Načelu prevencije 

- Načelu stalnosti protivpožarne zaštite 

- Načelu jačanja svesti 

- Načelu javnosti 

- Načelu saradnje 

- Načelu solidarnosti 

- Načelu odgovornosti 

 

U pogledu - Planiranja i organizovanja zaštite, Novim Zakonom je propisana obaveza donošenja sledećih akata:

- Strategija zaštite od požara 

- Sanacioni plan 

- Plan zaštite od požara 

- Pravila zaštite od požara 

 

Strategiju zaštite od požara (za period od najmanje pet godina) donosi Vlada.

Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara – donose - Privredno društvo i drugo pravno lice, Jedinica lokalne samouprave, Autonomna pokrajina i Vlada (u odreženim slučajevima, na pr. ako posledice požara prevazilaze mogućnosti sanacije jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine).

Plan zaštite od požara donose - Autonomna pokrajina, Jedinica lokalne samouprave i Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti.

Pravila zaštite od požara – donose određeni subjekti (na pr. skupština zgrade, odnosno savet zgrade u stambenim objektima) iz treće kategorije ugroženosti.

 

Takođe – u vezi projektovanja i izgradnje objekata, voditi računa o sledećem:

Prostorni i urbanistički plan, pored uslova propisanih posebnim zakonom, moraju da sadrže i elemente propisane članom 29. Novog Zakona o zaštiti od požara.

Tehnička dokumentacija za prethodne radove, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, za građenje objekata utvrđenih Novim Zakonom, mora da sadrži uslove zaštite od požara propisane procenom rizika od požara, u skladu s Novim Zakonom, a Ministarstvo unutrašnjih poslova daje saglasnost na tehničku dokumentaciju.

Glavni projekat zaštite od požara, kao sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekata utvrđenih Novim Zakonom, izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova - za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.

Saglasnost (Ministarstva unutrašnjih poslova) na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju određenih objekata (član 33.), odnosno za posebne objekte (član 34.).

Objekat visokogradnje (u smislu posebnog propisa), u zavisnosti od vrste i namene - mora biti projektovan, izgrađen, korišćen i održavan na način kojim se obezbeđuju uslovi za sigurnu evakuaciju ljudi.

Na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima, koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom - nije dozvoljeno graditi ili postavljati objekte i druge zapreke.

Pri projektovanju i izgradnji visokih stambenih objekata i objekata javne namene (hoteli, robne kuće, bioskopi, pozorišta, biblioteke, dečje ustanove, škole i visokoškolske ustanove, zdravstvene ustanove, sportske dvorane, koncertne dvorane, stadioni i sl.), kao i u objektima u kojima se čuvaju umetnička dela - obavezna je ugradnja uređaja koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara.

U objektima u kojima se odvijaju tehnološki procesi u kojima se proizvode, prerađuju, koriste i skladište zapaljive, eksplozivne i druge opasne materije, u visokim objektima (osim stambenih zgrada), u zgradama arhiva i dokumentacije od posebne vrednosti, u objektima u kojima se obavlja trgovina površine preko 3500 m2, u objektima koji služe za izložbe površine preko 1000 m2, muzejima, bioskopima, pozorištima, aerodromskim zgradama površine preko 1000 m2, pored uređaja koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara - obavezna je i ugradnja uređaja koji omogućavaju blagovremeno gašenje požara (stabilni sistemi za gašenje požara).

Dakle, Novim Zakonom je, shodno novom vremenu i novim tehnologijama, uvažavajući dotadašnja iskustva (konkretno – Starog Zakona) obuhvaćen širi dijapazon (obavezujućih) mera otklanjanja i odbrane od požara.  

Na ovom mestu, istakli bi još nekoliko izričitih obaveza i zabrana (od kojih su neke postojela i do sada, ali ne u ovakvoj formi zakonom propisane obaveze, odnosno zabrane).

 

OBAVEZA GRAĐANA

OBAVEZA PRIJAVljIVANJA - Građanin koji primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primeti požar - dužan je da ukloni opasnost, odnosno da ugasi požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog.

Ako građanin ne može sam da ugasi požar - dužan je da o tome, bez odlaganja, obavesti najbližu vatrogasnu jedinicu, odnosno policijsku stanicu.

Za ponašanje suprotno gore iznetom (član 71. Novog Zakona) – propisana je prekršajna kazna, u visini od 10.000 do 50.000 dinara.

ZABRANA LAŽNOG PRIJAVljIVANJA - Zabranjena je lažna prijava požara i drugih tehničko-tehnoloških nesreća, a troškove intervencije vatrogasno-spasilačke jedinice (po lažnoj prijavi požara) - snosi lice koje je lažno prijavilo požar. Takođe, propisana je i prekršajna kazna za to lice, u visini od 10.000 do 50.000 dinara.

ZABRANA LOŽENJA VATRE U ŠUMI - Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume (izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara). Takođe, propisana je i kazna za prekršaj ove odredbe, u visini od 10.000 do 50.000 dinara.

 

OBAVEZA SVIH SUBJEKATA DRUŠTVA

ZABRANA SPAljIVANJA NA OTVORENOM - Zabranjeno je - spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, a lice koje je ovim radnjams izazvalo požar - dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

Takođe, propisana je i kazna za prekršaj ove odredbe, u visini od 300.000 do 1.000.000 dinara (za pravno lice), odnosno - od 150.000 do 500.000 dinara (za preduzetnika), odnosno - od 10.000 do 50.000 dinara (za fizičko lice).

OBAVEZE U PRIRODI - Pri obavljanju poslova u prirodi, koji mogu izazvati požar, a naročito prilikom upotrebe otvorenog plamena - moraju se sprovoditi mere zaštite od požara.

OBAVEZA ORGANIZOVANJA PROTIVPOŽARNE STRAŽE - Protivpožarnu stražu je obavezno da organizuje:

- lice koje pretače zapaljive tečnosti ili zapaljive gasove, u količini iznad 5 m3;

- lice koje izvodi radove zavarivanja, rezanja i lemljenja, koristi otvoreni plamen ili alat koji prilikom korišćenja varniči u prostoriji, koja nije posebno prilagođena za obavljanje tog posla ili na udaljenosti od 200 m od ruba šume;

- organizator javnog skupa ili priredbe na kojoj postoji opasnost od izbijanja požara.

Takođe, propisana je i kazna za prekršaj ove odredbe, u visini od 300.000 do 1.000.000 dinara (za pravno lice), odnosno - od 150.000 do 500.000 dinara (za preduzetnika), odnosno - od 10.000 do 50.000 dinara (za fizičko lice).

 

OBAVEZE U VEZI ŽETVENIH RADOVA - Privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik, koji vrši žetvene radove -dužan je da preduzme posebne mere zaštite strnih useva od požara (član 49).

U slučaju nepreduzimanja posebnih mera za vrema žetvenih radova  - propisana je i kazna za prekršaj, u visini od 300.000 do 1.000.000 dinara (za pravno lice), odnosno - od 150.000 do 500.000 dinara (za preduzetnika), odnosno - od 10.000 do 50.000 dinara (za fizičko lice).

 

ZABRANA/OBAVEZA SMEŠTANJA ZAPAljIVOG MATERIJALA - Zapaljivi materijal - ne sme se smeštati na prostoru koji nije udaljen najmanje 6 m od objekta ili dela objekta (OSIM ako tehničkim propisima nije drugačije određeno).

Za povredu ove odredbe, propisana je i kazna za prekršaj, u visini od 300.000 do 1.000.000 dinara (za pravno lice), odnosno - od 150.000 do 500.000 dinara (za preduzetnika), odnosno - od 10.000 do 50.000 dinara (za fizičko lice).

 

Za detalje – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 04.10.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Nikola
Ukupno: 9
Komentar
PPZ u atanbenim zgradama
Komentar #9 objavljen : Tue February 10, 2015, 23:55:14
Stanbena zgrada od 700 kvadrata stanbenog i 100 kvadrata poslovnog prostora dobila upotrebnu dozvolu a od ppz ima sirenu za uzbunu,i požarna svetla.Dali navedena ppz postavljena od invenstitora zadovoljava kriterijume Zakona o zaštiti od požara.U zgradi nema hidranata i pp aparata.
Dali je građevinska inspekcija prilikom izdavanja upotrebne dozvole 2008 godine tolerisala manjkavost ppz ili je sve urađeno po Zakonu o PPZ u stanbenim zgradama HVALA
Branko Krupež
Ukupno: 9
Komentar
Upotrebne dozvole
Komentar #8 objavljen : Tue December 09, 2014, 10:52:23
Kako inspektor za ppz, može staviti potpis na upotrebnu dozvolu u zgradi koja ima garažni prostor u podrumu iste a da investitor nije obezbedio uređaje za automatsko gašenje požara niti je obezbedio odvode ili pumpe u slučaju poplave i još opasnije,dozvoljava vlasniku lokala da garažna mesta pretvori u poslovni prostor u kome ima zapaljivih elemenata a pregradu je izvršio običnim zidom i najobičnijim vratima kroz koja se požar može lako proširiti i popalite sve automobile???
aleksandar petrovic
Ukupno: 9
Komentar
NOVI Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009)
Komentar #7 objavljen : Fri February 08, 2013, 13:06:43
prostorija za smestaj hidrocila, uslovi za projektovanje
Vojimir
Ukupno: 9
Komentar
Sanaconi plan za otklanjanje posledica pozara
Komentar #6 objavljen : Fri April 13, 2012, 18:25:29
da li su u obavezi pravna lica da donesu Sanacioni plan ,ako prethodno nije izvrsena kategorizacija objekata i delatnosti prema ugrozenosti od pozara od strane MUP-a.
Milanko
Ukupno: 9
Komentar
NOVI Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009)
Komentar #5 objavljen : Sun November 27, 2011, 19:24:22
Da li Skupština zgrade koja ima ispravnu hidrantsku instalaciju mora takođe da nabavi i PPA, ako mora onda koje i koliko za šest etaža? Pošto su učestale krađe ove opreme da li je istu po zakonu dozvoljeno smestiti u neke stanove po etažama i uz koje uslove? Da li Skupštine moraju imati i planove evakuacjie i sanacije?
Vlada
Ukupno: 9
Komentar
Kategorizacija
Komentar #4 objavljen : Tue July 19, 2011, 12:40:23
Gde je opisana kategorizacija objekata, da li je to I,II ili III kategorija ugrozenisti?
Ko pregleda plan o zastiti od pozara, i kako?
Da li se pregledaju pravila o požarnoj zaštiti za objekte III kategorije?
milenko
Ukupno: 9
Komentar

Komentar #3 objavljen : Sun March 27, 2011, 19:41:17
da li mi mozete reci na koliko kvadrata u ustanovi kulture ide jedan s 9 aparat?
Nina
Ukupno: 9
Komentar
Nov Zakon o ZOP
Komentar #2 objavljen : Fri March 18, 2011, 12:58:48
Možete li mi odgovoriti da li objekti od 200-600m2 podležu ovom novom Zakonu o zaštiti od požara? Da li objekat koji se koristi kao sklonište a namena mu je trgovina, (veleprodaja kancelarijskog materijala) i ima oko 300m2 mora da ima sanacioni plan kao i plan za evakuaciju ljudi? Hvala
Dusan Petrovic
Ukupno: 9
Komentar
pravilnik u stambenim zgradama
Komentar #1 objavljen : Thu March 17, 2011, 20:31:30
posto se zakon odnosi uglavnom na obaveze zaposlenih ,koji stanari(od-do godina ,da li majke sa malom decom ,ko je star i nemocni) imaju obavezu koju nalaze zakon o PPZ.
Da li zaposleni imaju obavezu obuke i u zgradi.
da li je neophodna komisija za zastitu od pozara(to izgleda podrazumeva njihovu obuku)
moraju li stare ygrade da imaju centralu za dojavu pozara
kako da obezbedima prava stanara koji se povrede ili nastradaju

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>